Jagiellonian University Repository

HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW POLSKICH NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

pcg.skipToMenu

HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW POLSKICH NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

Show full item record

dc.contributor.advisor Gubernat, Irena pl
dc.contributor.author Piątek-Strojny, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:02:36Z
dc.date.available 2020-07-24T20:02:36Z
dc.date.submitted 2013-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191254
dc.language pol pl
dc.title HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW POLSKICH NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM pl
dc.title.alternative POLISH JEWS HISTORY AND CULTURE ON POLISH LESSONS IN MIDDLE SCHOOL. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca o wyżej wymienionym tytule , napisana pod kierunkiem dr Ireny Gubernat złożona jest z trzech rozdziałów, przy czym każdy z nich zawiera konspekty lekcji języka polskiego, przeznaczone dla klas gimnazjalnych. Konspekty te mają za zadanie służyć poznaniu na nowo bogatej historii i kultury żydowskiej, jej wkładu i miejsca w dziejach społeczeństwa i państwa polskiego w ciągu wieków wspólnego bytu. Z okresu znacznej obecności narodu żydowskiego w naszym państwie wybrałam zupełnie świadomie tylko niektóre obrazki i fragmenty, codzienne i typowe dla kultury żydowskiej.Rozdział pierwszy obejmuje najważniejsze dzieje z historii narodu żydowskiego. W skrócie opisałam zaczątki istnienia narodu żydowskiego, przy czym uwzględniłam zagadnienie religii, języka i terytorium tej mniejszości, nie pomijając problemu początkowych prześladowań, które przyczyniły się do wiecznej wędrówki. Opisałam czasy osiedlenia się Żydów na naszych ziemiach, stosunki polsko – żydowskie w dawnej Polsce i w tej z czasów epoki dwudziestolecia międzywojennego. Przybliżyłam również kwestię równouprawnienia Żydów, asymilacji i antysemityzmu. Następnym zagadnieniem poruszonym w rozdziale jest Holokaust, zagłada Żydów w czasie II wojny światowej, dokona przez niemieckich okupantów. Na końcu rozdziału umieściłam konspekt lekcji języka polskiego, mający na celu zapoznać uczniów z ocalałą po narodowości żydowskiej kulturą materialną, będącą niezbitym dowodem na dawną obecność tej grupy etnicznej w państwie polskim. Tradycja i religia żydowska obfituje w szereg zwyczajów związanych z biegiem życia człowieka – od jego narodzin do śmierci. Jest ich tak wiele (przy tym każde z nich bardzo ważne i ciekawe), że nie sposób przytoczyć wszystkie. Tylko niektóre z nich przedstawiłam w kolejnym rozdziale. Opisałam najważniejsze momenty w życiu mężczyzny wyznania mojżeszowego, zobrazowałam zewnętrzny wygląd ortodoksyjnego Żyda. Przytoczyłam najciekawsze zwyczaje i święta żydowskie odnosząc się do korespondencji sztuk. Wykorzystałam przy tym słynny musical, w reżyserii Normana Jewisona, oparty na wątkach powieści Szolema Alejchema Dzieje Tewiego mleczarza oraz obraz Aleksandra Gierymskiego pt. Święto Trąbek. Na końcu rozdziału znajdują się konspekty lekcji języka polskiego, mające na celu wdrożyć ucznia w znajomość ciekawych świąt, zwyczajów i kultury żydowskiej.Ostatni rozdział mojej pracy zajmuje się przedstawieniem różnych kreacji Żydów oraz kwestii żydowskiej w literaturze polskiej. Opracowując te zagadnienia, posłużyłam się utworami literackimi z różnych epok: romantyzmu, pozytywizmu i literatury współczesnej. Przywołując te epoki, chciałam pokazać, że postać Żyda w literaturze polskiej jest zmienna. Z postaci czysto literackiej w epoce romantyzmu i po części pozytywizmu Żyd przeobraża się w bohatera tragicznego i psychologicznego. Uważam, że literatura o tematyce żydowskiej jest ciekawa, pouczająca i pomocna w kształtowaniu u ucznia postawy poszanowania godności drugiego człowieka, tolerancji, sprawiedliwości i wrażliwości. Dlatego warto poświęcić jej więcej uwagi na lekcjach języka polskiego w gimnazjum. pl
dc.abstract.en Work with the above title, written by Dr Irena Gubernat consists of three chapters, each of which contains Polish language lesson plans designed for middle-school classes. Outline is intended to provide new knowledge about Jewish history and culture, its contribution and place in the history of society and Polish over the centuries of common existence. Putting these issues into Polish education is also shaping the student’s attitude to tolerance, appreciation and respect for other cultures and traditions, as well as the openness of thinking. In a period of significant presence of the Jewish people in our country I quite consciously chose some pictures and fragments, daily and typical for Jewish culture. The first section covers the most important acts in the history of the Jewish people. In short I described the beginnings of the existence of Jews, which includes the issue of religion, language and territory of the minority, not omitting the initial problem of persecution that led to eternal wandering. I describes the times when Jews settled our lands, the relationship between Polish and Jewish in former Poland and inter war period. Also approached the issue of equal rights for Jews, assimilation and anti- Semitism. Another issue raised in the chapter is the Holocaust extermination of Jews during World War II by the German occupiers. At the end of the chapter I put the Polish language lesson plan, designed to familiarize students with the surviving Jewish material culture, which is irrefutable evidence of the former presence of this ethnic group in the Polish state.Tradition and the Jewish religion is rich in a number of customs associated with the passage of human life - from birth to death. There are so many (while each of them is very important and interesting), it is impossible to mention them all. Only some of them I presented in the next section. I described the most important moments in the life of a man of the Jewish faith, depicted the outward appearance of an Orthodox Jew. I have reviewed the most interesting customs and Jewish holidays, referring to the correspondence pieces. I used famous musical, directed by Norman Jewison, based on the fragments of Sholem Aleichem novel History Tewi the milkman and Aleksandra Gierymskiego Celebrate Trumpets. At the end of the chapter are Polish language lesson plans designed to implement the student's knowledge of interesting festivals, customs and Jewish culture. The last chapter of my work deals with the representation of the different creations of the Jews and the Jewish question in Polish literature. In drawing up these issues I used the literary works from different periods: Romanticism, Positivism and contemporary literature. Recalling those times, I wanted to show that the figure of the Jew in Polish literature is variable. From a literary character in the Romantic era and in some parts positivism, the Jew turns into a tragic and psychological hero. I believe that the literature with Jewish issues is interesting, informative and helpful in shaping the student's attitude of respect for human dignity, tolerance, fairness and sensitivity. Therefore, we should devote more attention to the Polish language classes in middle school. pl
dc.subject.pl kultura, historia, zwyczaje żydowskie, tolerancja pl
dc.subject.en Jewish culture, history, traditions pl
dc.contributor.reviewer Gubernat, Irena pl
dc.contributor.reviewer Czabanowska-Wróbel, Anna [SAP11012793] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-81660-100771 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)