Jagiellonian University Repository

Rola nastroju i emocji w aspekcie skuteczności reklamy

pcg.skipToMenu

Rola nastroju i emocji w aspekcie skuteczności reklamy

Show full item record

dc.contributor.advisor Rosiński, Jerzy pl
dc.contributor.author Cabak, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:00:43Z
dc.date.available 2020-07-24T20:00:43Z
dc.date.submitted 2013-10-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191225
dc.language pol pl
dc.title Rola nastroju i emocji w aspekcie skuteczności reklamy pl
dc.title.alternative The role of mood and emotions in terms of the effectiveness of the advertisement pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W działaniach marketingowych niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na psychologiczne aspekty funkcjonowania osób, do których są one skierowane. Celem niniejszej pracy jest zweryfikowanie wpływu kreowanego w reklamie nastroju oraz wywoływanych u widza emocji na odbiór i skuteczność reklamy. W badaniu wykorzystano sześć reklam telewizyjnych, wybranych spośród kampanii nagrodzonych za efektywność w polskiej edycji konkursu Effie Awards w latach 2011 oraz 2012. Na podstawie analizy jakościowej kampanii reklamowych stwierdzono, iż czynniki takie jak: pomysłowość, oryginalność, sensowność i wiarygodność reklamy, adekwatna, piękna, barwna i ciekawa sceneria, wykorzystanie humoru, muzyki oraz odpowiedniej, budzącej sympatię i zaufanie odbiorcy postaci wprowadzają widza w dobry nastrój i budzą w nim pozytywne emocje, przenoszone następnie na przedmiot reklamy. Wymienione czynniki przyciągają uwagę, powodują, iż dana reklama podoba się odbiorcy, wywołują przyjemne skojarzenia i wpływają na pozytywne nastawienie zarówno wobec reklamy, jak i prezentowanego w niej produktu. Całość pozytywnie oddziałuje na zapamiętanie i skuteczność komunikatu reklamowego. Wyniki badania mogą zostać wykorzystane przy planowaniu strategii marketingowych z udziałem reklamy telewizyjnej. pl
dc.abstract.en Within marketing operations extremely important is to pay attention to the psychological aspects of the people to whom they are addressed. The aim of this study is to verify the impact of the mood created in the advertisement and emotions induced in the viewer on the reception and effectiveness of the commercial. The research used six television commercials, selected from the campaigns rewarded for the efficiency in the polish edition of the Effie Awards competition in years 2011 and 2012. On the basis of the qualitative analysis of those advertising campaigns it was found that factors such as: creativity, originality, reasonableness and credibility of advertisement, adequate, beautiful, colorful and interesting scenery, the use of humor, music and suitable character, awakening customers’ sympathy and trust, puts viewer in a good mood and arouse positive emotions in him, then moved to the subject of advertising. These factors attract attention, cause that the receiver likes the ad, evoke pleasant associations and positive attitude towards both the commercial and the product presented in it. The wholeness has a positive impact on memorization and effectiveness of the advertising message. The results of the study can be used in planning marketing strategies involving television advertising. pl
dc.subject.pl emocje – nastrój – reklama – skuteczność pl
dc.subject.en advertisement – effectiveness – emotions – mood pl
dc.contributor.reviewer Jaworek, Magdalena [SAP11019847] pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-81631-135996 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)