Jagiellonian University Repository

Problem wstydu wśród uczniów klas trzecich i nauczycieli edukacji elementarnej

pcg.skipToMenu

Problem wstydu wśród uczniów klas trzecich i nauczycieli edukacji elementarnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Polak, Krzysztof [SAP11013895] pl
dc.contributor.author Obrzut, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T20:00:32Z
dc.date.available 2020-07-24T20:00:32Z
dc.date.submitted 2013-10-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191222
dc.language pol pl
dc.title Problem wstydu wśród uczniów klas trzecich i nauczycieli edukacji elementarnej pl
dc.title.alternative Problem of shame amongst pupils of the third classes and teachers of the basic education. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstyd to uczucie, które towarzyszy każdemu człowiekowi odkąd pojawił się na świecie. W pracy magisterskiej uwaga została zwrócona na uczniów klas trzecich i nauczycieli szkół podstawowych. Celem pracy była diagnoza, poznanie i przedstawienie wiedzy na temat wstydu uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz nauczycieli w nich pracujących. Pierwszy rozdział, to rozdział teoretyczny dotyczący definiowania uczucia wstydu, genezy jego rozwoju. Drugi rozdział dotyczy metodologii badań własnych, gdzie zostały zawarte informacje na temat celu, przedmiotu, problemów badawczych, hipotez, zmiennych i wskaźników, organizacji i obszaru badań, terenu i charakterystyki grupy badawczej. Trzeci rozdział dotyczy analizy i interpretacji badań własnych dotyczących wstydu u dzieci klas trzecich oraz nauczycieli pracujących w tych szkołach. Dzieciom zadano szesnaście pytań w wywiadzie, natomiast nauczyciele wypełniali kwestionariusz ankiety. pl
dc.abstract.en Shame is emotion which is keeping every man company since when appeared in the world. In a master's thesis she was attracted her attention to pupils of the third classes and teachers of primary schools. A diagnosis, a cognition and a knowledge representation were a purpose of the work about the shame of pupils of the third classes of the primary school and teachers in them working. The first chapter, it the theoretical chapter concerning defining feeling shame, geneses of his development. The other chapter is regarding own research methodologies, where information was entered into about purpose, object, research problems, hypotheses, variablesand of indicators, the organization and the area of research, the area and characteristics of the research group. The third chapter is regarding analysis and the interpretations of own examinations concerning shame at children of the third classes and teachers working at these schools. Sixteen questions were asked children at the intelligence, however teachers filled the questionnaire of the questionnaire form in. pl
dc.subject.pl wstyd, uczeń, nauczyciel, reakcja, objawy pl
dc.subject.en shame, pupil, teacher, reaction, symptoms pl
dc.contributor.reviewer Danilewska, Zofia [SAP11006673] pl
dc.contributor.reviewer Polak, Krzysztof [SAP11013895] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-81628-132831 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.fieldofstudy pedagogika wczesnoszkolna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)