Jagiellonian University Repository

"Powstawanie i budowanie narodów we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Analiza wybranych przykładów"

pcg.skipToMenu

"Powstawanie i budowanie narodów we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Analiza wybranych przykładów"

Show full item record

dc.contributor.advisor Stoczewska, Barbara [SAP11008042] pl
dc.contributor.author Moś, Barbara pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T19:53:21Z
dc.date.available 2020-07-24T19:53:21Z
dc.date.submitted 2013-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191110
dc.language pol pl
dc.title "Powstawanie i budowanie narodów we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Analiza wybranych przykładów" pl
dc.title.alternative "The formation and building of nations in contemporary international relations. The analysis of chosen examples" pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zachowanie tożsamości narodowej w świecie różnorodności opcji wyboru takowych wydaje się problemem natury psychologicznej, lecz ma doniosłe skutki w kształtowaniu stabilności systemu międzynarodowego. Pojęcie narodu, chociaż uregulowane prawnie, ma charakter subiektywny i w istocie dotyczy sfery prywatnej człowieka. Tymczasem zasada samostanowienia narodów, ukształtowana w danym momencie historycznym, stała się czynnikiem kształtującym późniejsze procesu narodowotwórcze oraz „inżynierie narodowe”, które powołując się na nią, budowały nowe typy społeczności mające uzasadniać utworzenie państw. Jako że zagadnienia te znajdują się na granicy nauk politycznych, prawnych oraz społecznych, w niniejszej pracy zastosowane będzie podejście zarówno socjologiczne, prawnomiędzynarodowe, jak i systemowe w analizowaniu fenomenu pojęcia narodu oraz zasady samostanowienia narodów. Potrzeba identyfikacji i posiadania unikalnej tożsamości w zglobalizowanym świecie według wielu prognostów może doprowadzić do konfliktów na tle narodowościowym i przeorganizowania systemu światowego. Nakładają się to na prognozy dotyczące zmierzchu państw narodowych opartych wszakże na teorii narodu. W świetle teorii zwiastujących rozkwit narodowościowy przewidywać można ruchy separatystyczne w wielu krajach świata. Ważne jest zatem określenie warunków, w jakich naród może stać się podmiotem prawa międzynarodowego i – według obecnych paradygmatów systemu międzynarodowego – mieć prawo posiadania własnego państwa, które to prawo uznają inne państwa. W pracy tej przeanalizowane zostaną historyczne przypadki procesów narodowotwórczych, zastosowania zasady samostanowienia narodów oraz jej niezastosowania pomimo spełnienia jej warunków. Po przeanalizowaniu czynników wpływających na owe przypadki sformułuję listę warunków samostanowienia opartą nie tylko o prawo międzynarodowe, ale także praktykę państw i systemu międzynarodowego. Argumentuję ponadto, że w trakcie kodyfikacji i uszczegóławiania zasady samostanowienia narodów, a także jej konfliktu z prawem do pokoju i nieingerencji w sprawy wewnętrzne państw, została ona stępiona, a warunki jej spełnienia obostrzone. Dlatego też prześledzony zostanie proces, w którym prawo do samostanowienia traktowane jest w skrajnie odmienny sposób przez poszczególne podmioty prawa międzynarodowego publicznego. pl
dc.abstract.en To keep the sense of national identity in the world of variety of options is the psychological problem, but has a great influence on the stability of international system. The term “nation”, although regulated in international law, is in fact subjective and refers to private sphere of human being. In the meantime, self-determination rule emerged in certain historical background and became a point of reference for later nation-building processes. Because those issues are the subjects of political, legal and social science the proper approach would be interdisciplinary: sociological, political, legal and systemic. According to forecasters, the need for auto-identification and unique identity in globalized world may lead to conflicts and rearrangement of international system. There are also overlapping forecasts about the twilight of nation states based on idea of nation. Those contradictory trends may result in separatist movements in many parts of the world, as well as continuation of integration processes. It is therefore important to examine in what conditions a nation can become a subject of the international law and gain the right for self-determination. In this paper I will examine historic cases of nation-building processes, applications of self-determination rule and cases of omitting it despite of fulfilling legal conditions. I will issue a set of conditions in which contemporary nations have the right and possibility to reach self-determination. I argue that in the process of legal codification of self-determination rule (and proceeding conflict between self-determination, non-interference in internal affairs and peaceful cooperation between states rules) its meaning has become vague, conditions of its efficiency severer and efficiency itself – lower. Therefore I will also examine the cases of different usages of nations` self-determination rule. pl
dc.subject.pl procesy narodowotwórcze, naród, zasada samostanowienia narodów pl
dc.subject.en nation-building processes, nation, nations` self-determination rule pl
dc.contributor.reviewer Stoczewska, Barbara [SAP11008042] pl
dc.contributor.reviewer Bednarczyk, Bogusława [SAP11005162] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-81509-96999 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy studia strategiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)