Jagiellonian University Repository

Zarządzanie Domami Kultury

pcg.skipToMenu

Zarządzanie Domami Kultury

Show full item record

dc.contributor.advisor Wojciechowski, Jan [SAP11117214] pl
dc.contributor.author Tabiś, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T19:47:46Z
dc.date.available 2020-07-24T19:47:46Z
dc.date.submitted 2014-10-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191023
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie Domami Kultury pl
dc.title.alternative Management of houses of culture pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym celem pracy było zbadanie sposobów zarządzania dzisiejszymi domami kultury, relacje do wcześniejszych form organizacji tych placówek, ich innowacyjność oraz współdziałanie z lokalną społecznością. Wykorzystano w tym celu specjalnie stworzoną ankietę skierowaną do pracowników pięciu wybranych placówek w różnych miastach i województwach. Sprawdzane były dwie hipotezy: domy kultury spełniają oczekiwania lokalnych społeczności bądź ich nie spełniają.Po badaniach trafna okazała się pierwsza hipoteza, domy kultury spełniają oczekiwania pomimo licznych problemów i barier napotykanych w trakcie swojej działalności. Aby przystąpić do badań potrzebne było przygotowanie merytoryczne zarówno z dziedziny zarządzania, pedagogiki, marketingu jak i działania placówek publicznych.W wyniku przeprowadzonych badań udało się ustalić, że wysoka frekwencja spotykana jestw 80 % przypadków, natomiast lokalna społeczność w 70 % przypadków wpływa na działalność instytucji. Jednak wprowadzanie innowacji jest na różnym, lecz generalnie niższym, poziomie. Niepokojące jest także, iż 70 % respondentów stwierdziło, że dofinansowanie z budżetu państwa jest niewystarczające, a frekwencja poniżej zakładanego poziomu. pl
dc.abstract.en Examining ways of managing today's community center’s was a main purpose of the work in to their earlier forms and financing them, the innovation and cooperating with the local community.A questionnaire form for that purpose specially created directed at employees of five chosen institutions in different cities and provinces was used what allowed for examining the more unabridged meaning. Finding the reply was a hypothesis which I wanted to check whether contemporary community center’s are fulfilling or of not requiring the local communities. After thorough examinations it turned out that they were fulfilling this function in spite of numerous problems and barriers come across in the course of their activity. One in order to set about to examinations a technical preparation was needed both from field of the management, pedagogy, marketing and functioning’s of public and social institutions.As a result of conducted examinations managed to establish that a magnificent turnout is being come across into 80 % cases, however the local community into 70 % cases influences the activity of the institutions while innovating is already on the split level. However it is alarming that 70 % respondents stated that funding partially from the state budget was insufficient and attendance of the below assumed level. pl
dc.subject.pl Domy Kultury, lokalna społeczność,zarządzanie,finansowanie,uczestnictwo pl
dc.subject.en A community center, comunnity managment, financing, - the participation pl
dc.contributor.reviewer Kocój, Ewa [SAP11020301] pl
dc.contributor.reviewer Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.reviewer Wojciechowski, Jan [SAP11117214] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-81420-151528 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)