Jagiellonian University Repository

Portfolio w public relations i nie tylko. O projektowaniu treści i obrazu

pcg.skipToMenu

Portfolio w public relations i nie tylko. O projektowaniu treści i obrazu

Show full item record

dc.contributor.advisor Groń, Krzysztof [SAP11019890] pl
dc.contributor.author Świder, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T19:46:04Z
dc.date.available 2020-07-24T19:46:04Z
dc.date.submitted 2013-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190996
dc.language pol pl
dc.title Portfolio w public relations i nie tylko. O projektowaniu treści i obrazu pl
dc.title.alternative Portfolio in public relations and not only. About the design of content and picture. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem mojej pracy jest „Portfolio w public relations i nie tylko. O projektowaniu treści i obrazu”. Główną pobudką do stworzenia niniejszej pracy była chęć odpowiedzi na pytanie, czym jest portfolio w dziedzinie public relations. Moja praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich staram się odpowiedzieć na pytanie: „Czym jest portfolio?”. W tej części pracy podejmuję próbę przeanalizowania istniejących definicji portfolio, akcentując cele jego tworzenia, a także na sposobach funkcjonowania portfolio w Internecie oraz na wpływie nowych nowych mediów na kształt współczesnego portfolio.W drugim rozdziale koncentruję się na dwóch zagadnieniach: public relations oraz nowe nowe media. W tej części niniejszego opracowania zastanawiam się również nad tym, czym jest kreatywność w public relations, tak ważna w kontekście portfolio. Objaśniam również, dlaczego portfolio jest istotne w dziedzinie public relations. Bazując na własnych doświadczeniach, które zdobyłam podczas pracy w jednej z krakowskich agencji PR omawiam kwestię wpływu portfolio na perspektywy pozyskania nowych klientów. Na zakończenie prowadzę rozważania na temat nowych nowych mediów. W kontekście portfolio nie można o nich zapomnieć, ponieważ właśnie dzięki tym mediom portfolio zyskało zupełnie nowe obszary zastosowań. Dokonując podziału na formę w jakiej możemy zaprezentować portfolio, wyszczególniłam formy tradycyjne (np. teczka, segregator) oraz nowoczesne (Internet, nowoczesne nośniki).W trzecim rozdziale wyróżniam dziedziny szczególnie istotne dla projektowania przekazów wizualnych. Prezentuję wybrane zagadnienia z zakresu grafiki, fotografii, malarstwa i psychologii, które pozwalają lepiej zrozumieć proces projektowania, a zwłaszcza reguły, którym podlega. Poszczególne zagadnienia poddaję analizie. Czwarty rozdział nosi tytuł: „Wywiady oraz analiza ankiety”. Do wywiadu zaprosiłam trzy osoby: grafika, malarkę oraz operatorkę/fotografkę. Poprosiłam ich o wypowiedzi w przedmiocie portfolio, gdyż nikt lepiej niż oni – osoby, które swoją pracą nieustannie komentują otaczający nas świat – nie będzie umiał docenić możliwości, jakie daje nam portfolio. Dodatkowo, aby odpowiedzieć na pytanie: „Ile z osób zapytanych o portfolio, potrafiłoby udzielić odpowiedzi?”, stworzyłam internetową ankietę. Odpowiedzi udzielone w ankiecie oraz wypowiedzi uzyskane w ramach wywiadów pozwoliły mi sformułować końcowe wnioski. Moja praca to spięte w jedną całość zapiski dotyczące pojęcia portfolio. Starałam się połączyć je tak, aby stały się małym poradnikiem, dotyczącym omawianego przeze mnie tematu. pl
dc.abstract.en The title of my Bachelor's thesis is : "Portfolio in public relations and not only. About the design of content and picture". The main aim was to try and answer the question what is porfolio in the domain of public relations.My Bachelor's thesis consists of four chapters. In the first one I try to explain what portfolio is. I make and attempt to analyse the existing definitions of porfolio, putting emphasis on the purposes of creating it, and the ways of functioning portfolio in the Internet. I also try to explain the influence of new media on the shape of contemporary portfolio.The second chapter concerns two issues: public relations and new media. This part of my BA thesis includes my ideas about what is the significance of creativy in public relations, so vital in the context of portfolio. I am also trying to explain why portfolio is so import_ant in the aspect of public relations. Relying on my experience, which I gained during my work is one of Cracow's agencies PR, I discuss the matter of the influence of portfolio on the chances of winning over new customers. It cannot be forgotten in the contest of portfolio, as thanks to the media porfolio gained quite new applications. Showing the forms in which we can present a portfolio, I point out the traditional forms (e.g. folder, file) as well as the modern ones ( the Internet and modern memory sticks).In the third chapter I try to distinguish the domains, especially crucial for the design of visual transmission. I present the selected issues concerning graphic arts, photography, painting and psychology, which allow a better understanding of the process of designing and particularly the rules which govern this. The individual issues are analysed.The fourth chapter is entitled : "Interviews and the results of the guestionnaire". I invited three people to the interview : a graphic artist, a painter and a photographer. I asked them questions concerning portfolio as nobody, better than them, the people who comment on the surrounding world through their work - would be able to appreciate the possiblities portfolio creates. Addifionally, in order to answer the question "How many people asked about portfolio would be able to provide an answer ? "I created an Internet questionnaire. The achieved responses in the Internet and from individual interviews allowed me to draw conclusions. My BA thesis is the whole of notes concerning the idea of porfolio. I tried to join them in such a way so that they would be a guide to the issue discussed. pl
dc.subject.pl portfolio, public relations, dizajn, kreatywność, grafika pl
dc.subject.en portfolio, public relations, design, creativity, artwork pl
dc.contributor.reviewer Groń, Krzysztof [SAP11019890] pl
dc.contributor.reviewer Hodalska, Magdalena [SAP13014183] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-81392-114753 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)