Jagiellonian University Repository

Interpretatywne rozumienie kultury w naukach o zarządzaniu

pcg.skipToMenu

Interpretatywne rozumienie kultury w naukach o zarządzaniu

Show full item record

dc.contributor.author Sułkowski, Łukasz [SAP13008298] pl
dc.date.accessioned 2014-09-29T17:46:53Z
dc.date.available 2014-09-29T17:46:53Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1641-0874 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1876
dc.language pol pl
dc.title Interpretatywne rozumienie kultury w naukach o zarządzaniu pl
dc.title.alternative Interpretive understanding of culture in management sciences pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 107-122 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 119-121 pl
dc.abstract.pl Kul­tura stanowi kon­sty­tu­ty­wne poję­cie dla nurtu interpretatywno-symbolicznego nazy­wanego również inter­akcjonizmem sym­bol­icznym. Celem artykułu jest anal­iza roz­woju kon­cepcji interpretatywno-symbolicznych w dyskur­sie kul­tur­owym w naukach o zarządza­niu. Paradyg­mat inter­pre­taty­wno sym­bol­iczny jest jedną z najważniejszych ori­en­tacji nauk human­isty­cznych takich jak: antropolo­gia kul­tur­owe oraz socjolo­gia, dla których właśnie kul­tura jest poję­ciem fun­da­men­tal­nym. Dla przeprowadzenia pogłębionej anal­izy prob­lematyki kul­tur­owej w zarządza­niu z per­spek­tywy interpretatywno-symbolicznej, przeprowad­zono anal­izę roz­woju tego nurtu oraz stop­niowego przenika­nia jego kon­cepcji do teorii, metodologii i prak­tyki orga­ni­za­cyjnej. pl
dc.abstract.en Culture is a constitutive concept of the interpretative - symbolic current, also known as symbolic interactionism. The purpose of this article is to analyze the development of the concept of symbolic - interpretative cultural discourse in the management sciences. The interpretative symbolic paradigm is a major orientation in the humanities - i.e. anthropology and the sociology of culture - for which culture is the fundamental concept. An analysis of the development of this trend and the gradual penetration of the concept into the theory, methodology, and organizational practices was conducted to receive an in-depth look at cultural issues in management from the interpretative - symbolic perspective. (original abstract) pl
dc.subject.pl inter­akcjonizm sym­bol­iczny pl
dc.subject.pl inter­pre­taty­wne rozu­mie­nie kul­tury pl
dc.subject.pl inter­pre­tacje kul­tury w zarządza­niu pl
dc.subject.en inter­ac­tion­ism sym­bolic pl
dc.subject.en inter­pre­tive under­stand­ing of cul­ture pl
dc.subject.en cul­tural inter­pre­ta­tions man­age­ment pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 2 (90) pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.journal Zarządzanie Zasobami Ludzkimi pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)