Jagiellonian University Repository

Funkcjonalistyczna wizja kultury organizacyjnej w zarządzaniu : dominujący paradygmat i jego krytyka

pcg.skipToMenu

Funkcjonalistyczna wizja kultury organizacyjnej w zarządzaniu : dominujący paradygmat i jego krytyka

Show full item record

dc.contributor.author Sułkowski, Łukasz [SAP13008298] pl
dc.date.accessioned 2014-09-29T17:45:33Z
dc.date.available 2014-09-29T17:45:33Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1644-9584 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1875
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Funkcjonalistyczna wizja kultury organizacyjnej w zarządzaniu : dominujący paradygmat i jego krytyka pl
dc.title.alternative Functionalist vision in managing organizational culture : the dominant paradigm and its critics pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 20-32 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 29-32 pl
dc.identifier.weblink https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=166766 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest opis funkcjonalistycznego ujęcia kultury organizacyjnej, które jest historycznie najstarszym ujęciem procesów kulturowych zarządzania. Prowadzona analiza jest oparta na refleksji na temat rozwoju paradygmatów w naukach społecznych i paradygmatów nauk o zarządzaniu. W artykule przeprowadzono krytyczną analizę paradygmatu funkcjonalistycznego w badaniach kultury, która prowadzi do postulatów pluralizmu epistemologicznego i metodologicznego w zarządzaniu. pl
dc.abstract.en The purpose of this article is to analyze the functionalist approach to organizational culture, which is historically the oldest approach to culture processes in management. The analysis is carried out in conjunction with a reflection on the evolution of paradigms in the social sciences and management sciences paradigms. The article includes a critical analysis of the functionalist paradigm in the study of culture and the postulates of epistemological and methodological pluralism in management. pl
dc.subject.pl kultura organizacyjna pl
dc.subject.pl kultura korporacyjna pl
dc.subject.pl paradygmat funkcjonalistyczny w kulturze organizacyjnej pl
dc.subject.en organizational culture pl
dc.subject.en corporate culture pl
dc.subject.en functionalist paradigm in organizational culture pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 4 (44) pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.doi 10.7172/1644-9584.44.2 pl
dc.identifier.eissn 2300-8792 pl
dc.title.journal Problemy Zarządzania pl
dc.title.volume Zarządzanie humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-24 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0