Jagiellonian University Repository

Clausewitz odwrócony : bolszewizm, rewolucja i wojna w myśli Mikołaja Bierdiajewa

pcg.skipToMenu

Clausewitz odwrócony : bolszewizm, rewolucja i wojna w myśli Mikołaja Bierdiajewa

Show full item record

dc.contributor.author Bohun, Michał [SAP11017223] pl
dc.date.accessioned 2015-12-10T10:40:34Z
dc.date.available 2015-12-10T10:40:34Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/18016
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Clausewitz odwrócony : bolszewizm, rewolucja i wojna w myśli Mikołaja Bierdiajewa pl
dc.title.alternative Clausewitz inverted : bolshevism, revolution and war in Nikolay Berdyaev’s thought pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 81-96 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 94-95 pl
dc.identifier.weblink http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2015/09/Michal_Bohun.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł zawiera kilka uwag na temat wpływu pierwszej wojny światowej na rewolucję rosyjską i powojenne życie w Związku Sowieckim. W moim przekonaniu idee, które sformułował w czasie wojny i rewolucji Mikołąj Bierdiajew (1874-1948) naświetlają zasadniczy aspekt dwudziestowiecznej polityki i życia społecznego zarówno w Rosji, jak i innych krajach. Mam tutaj na myślę wojnę jako istotę nowoczesnej polityki. Rozważania Bierdiajewa o Wielkiej Wojnie i rewolucji bolszewickiej wyprzedzają i potwierdzają przekonania podzielane przez takich myślicieli, jak Jan Patočka, Alain Finkielkraut czy Pierre Hassner, według których wiek XX przynosi odwrócenie najsłynniejszej maksymy generała Clausewitza: po pierwszej wojnie światowej to polityka staje się kontynuacją wojny prowadzoną za pomocą innych środków. Bierdiajew myśli o rewolucji jako o „rozkładzie wojny” i analizuje komunizm rosyjski jako „rzeczywistość wojenną”, którą charakteryzują takie zjawiska jak dehumanizacja, rządy mas, totalitaryzm, powszechna mobilizacja, militaryzacja sfery cywilnej, władztwo techniki oraz pojawienie się „nowego człowieka”. W jego przekonaniu, wojna i powojenny militaryzm określiły ideologię, wzorce kulturalne i sposób sprawowania władzy w Rosji, ale także na Zachodzie. pl
dc.abstract.en This paper presents some remarks on the influence of the First World War on Russian Revolution and post-war life in SovietRussia. In my opinion, the ideas formulated at the time of war and revolution by Nikolay Berdyaev (1874-1948) shed light on the fundamental aspects of 20th century politics and social life both in Russia and other countries. Here, I understand war as the essence of modern politics. Berdyaev’s reflections on WWI and Bolshevik revolution prefigure and confirm the belief shared by such thinkers as Jan Patočka, Alain Finkielkraut or Pierre Hassner, that the 20th century brings the inversion of the most famous Clausewitz’s maxim: after WWI, politics becomes the continuation of war conducted by other means. Berdyaev thinks about revolution as the “decay of the war” and analyses Russian communism as a “war reality” which is characterized by such phenomena as dehumanization, mob rule, totalitarianism, total mobilization, militarization of civil sphere, the rule of technology and, last but not least, the appearance of the “new man”. In his opinion, war and post-war militarism have determined the ideology, cultural patterns, and themeans of wielding political power both in Russia and in the West. pl
dc.subject.pl Pierwsza wojna światowa pl
dc.subject.pl rewolucja pl
dc.subject.pl bolszewizm pl
dc.subject.pl nowoczesna polityka pl
dc.subject.pl filozofia dziejów pl
dc.subject.pl filozofia rosyjska pl
dc.subject.en First World War (WWI) pl
dc.subject.en revolution pl
dc.subject.en bolshevism pl
dc.subject.en modern politics pl
dc.subject.en philosophy of history pl
dc.subject.en russian philosophy pl
dc.description.number 14 pl
dc.identifier.doi 10.17951/kw.2015.14.81 pl
dc.identifier.eissn 2299-7806 pl
dc.title.journal Kultura i Wartości pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-11-27 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska