Jagiellonian University Repository

Student w środowisku akademickim w świetle wybranych teorii i badań

pcg.skipToMenu

Student w środowisku akademickim w świetle wybranych teorii i badań

Show full item record

dc.contributor.author Gola, Beata [SAP11018046] pl
dc.contributor.author Pauluk, Dorota [SAP11017893] pl
dc.date.accessioned 2015-12-09T12:21:15Z
dc.date.available 2015-12-09T12:21:15Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2083-4381 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/17950
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Student w środowisku akademickim w świetle wybranych teorii i badań pl
dc.title.alternative The academic community and student's development a review of selected studies pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 31-51 pl
dc.identifier.weblink http://psw.whus.pl/wp-content/uploads/2015/10/PSW-2-2014.pdf pl
dc.abstract.pl Większość z zaprezentowanych w artykule teorii i badań - pomimo, że rozwijały się w czasie kontestacji młodzieży, trudnej sytuacji absolwentów studiów na rynku pracy, rozczarowania do instytucji edukacyjnych (w tym i uniwersytetów) - przedstawia pozytywny wpływ środowiska akademickiego na studenta. Pozytywne efekty studiów dostrzegane są w wymiarze indywidualnego i społecznego życia, osobowego, poznawczego i moralnego rozwoju studenta. W związku z uzasadnionymi obawami pedagogów o możliwe negatywne skutki masowych, skomercjalizowanych i pozbawionych humanistycznego kontekstu uczelni wyższych, w artykule zwracam uwagę na duży potencjał rozwojowy studenta i uwarunkowania środowiskowe, które mogą osłabiać skutki "złego" wpływu. Ponadto podkreślam znaczenie aktywności i zaangażowania studenta w życie akademickie, tworzenia własnych strategii radzenia sobie ze studiami jako czynników, które mogą chronić go przed zaniedbaniami ze strony uczelni. pl
dc.abstract.en The most of the theories and research presented in the article - despite of the fact they were developing during: a students’ revolt, a difficult situation of graduates in a labor market, disappointment to educational institutions (e.g. universities) - show a positive influence of an academic environment on students. The positive effects of studies are considered in the dimension of an individual and social life, in personal, cognitive and moral development of the student. In connection with legitimate concerns of pedagogues about possible negative effects of mass, commercialized and devoid of a humanistic context higher education, it is paid in the paper an attention on a large developmental potential of the student and on environmental conditions that may reduce the effects of the “bad” impact. An importance of the student’s activity in the academic life and the skill of creating own strategies that can help to cope with the studies and may also protect from negligence of the higher education is also emphasized. pl
dc.subject.pl student pl
dc.subject.pl środowisko akademickie pl
dc.subject.pl rozwój pl
dc.subject.en student pl
dc.subject.en academic community pl
dc.subject.en development pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 6 pl
dc.description.publication 1,3 pl
dc.title.journal Pedagogika Szkoły Wyższej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-11-20 pl
dc.participation Pauluk, Dorota: 80%; Gola, Beata: 20%; pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa