Jagiellonian University Repository

Upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w teorii i praktyce

pcg.skipToMenu

Upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w teorii i praktyce

Show full item record

dc.contributor.advisor Truszkiewicz, Zygmunt [SAP11010974] pl
dc.contributor.author Żarnowiecka, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:29:21Z
dc.date.available 2020-07-24T06:29:21Z
dc.date.submitted 2012-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179470
dc.language pol pl
dc.title Upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w teorii i praktyce pl
dc.title.alternative Consumer insolvency in theory and practice. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca prezentuje kwestię wprowadzonej do polskiego systemu prawnego w 2009 roku instytucji upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Pierwszy rozdział przedstawia w skrócie historię rozwoju instytucji insolwencyjnych ze szczególnym uwzględnieniem historii źródeł prawa upadłościowego w Polsce. Następnie dokonuje skondensowanej prezentacji funkcji przyświecających wprowadzanym na całym świecie regulacjom prawa upadłościowego oraz cech, jakie powinny one spełniać. Rozdział drugi przedstawia kanwę, na której stworzono polską regulację upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to jest postępowanie upadłościowe przedsiębiorców, zmierzające do likwidacji ich majątku. W rozdziale szczegółowo omówiony został zarówno zakres podmiotowy tej regulacji, przesłanki materialne i formalne wszczęcia postępowania, jego przebieg i konsekwencje powstałe wskutek ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy. Ostatni, trzeci rozdział dokonuje z kolei szczegółowego opisu wszystkich aspektów polskiego postępowania insolwencyjnego prowadzonego w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, powstały na podstawie i w kontekście przemyśleń zawartych w rozdziale poprzednim. Opis dokonany jest ze szczególnym uwzględnieniem problemów, występujących przy okazji stosowania procedury upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem postulowanych w tej materii zmian prawa. pl
dc.abstract.en Master's thesis presents the issue of consumer insolvency, which was introduced to the polish law system in year 2009. The first chapter presents in short the history of insolvency law evolution with particular attention to the history of polish sources of insolvency law. Then it presents main functions of that kind of law and it’s attributes. The second chapter treats about a model, that polish regulation was based on – commmercial’s insolvency law aimed at estate’s liquidation. It contains detalited description of the whole proceedings including all of the possibile results and consequences, caused with a declaration of insolvency. The last, third chapter describes detailed the polish consumer insolvency preceedings and shows it main problems with appropriate application of regulations. It also contains propositions of changes that may be successfully implemented in that area. pl
dc.subject.pl upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, niewypłacalność, konsument, egzekucja uniwersalna pl
dc.subject.en consumer insolvency, estate’s liquidation, pl
dc.contributor.reviewer Kremer, Elżbieta [SAP11010530] pl
dc.contributor.reviewer Truszkiewicz, Zygmunt [SAP11010974] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65968-65345 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)