Jagiellonian University Repository

Decyzja w postępowaniu administracyjnym.

pcg.skipToMenu

Decyzja w postępowaniu administracyjnym.

Show full item record

dc.contributor.advisor Knysiak-Sudyka, Hanna [SAP11015790] pl
dc.contributor.author Lis, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:29:06Z
dc.date.available 2020-07-24T06:29:06Z
dc.date.submitted 2012-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179466
dc.language pol pl
dc.title Decyzja w postępowaniu administracyjnym. pl
dc.title.alternative Decision in administrative proceeding. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem opracowania jest przybliżenie instytucji decyzji administracyjnej. Intencją jest przedstawienie jej nie tylko jako finalnego produktu postępowania w postaci aktu, lecz jako zwieńczenie skomplikowanego procesu. Źródeł powstania decyzji należy szukać już na poziomie prawa materialnego. Rozstrzygnięcie jako przejaw działania administracji w oparciu o jego przepisy zostało omówione w rozdziale 1. Konkretyzacji praw służą ściśle określone procedury. Na ich podstawie prowadzone jest postępowanie, którego efektem jest decyzja administracyjna. Proceduralny aspekt powstawania decyzji przybliża rozdział 2. Nie zawsze decyzja odpowiada naszym przewidywaniom. Często też, bywa obarczona wadą. W celu jej weryfikacji, został zbudowany system środków prawnych. Zagadnienia związane z istnieniem decyzji, jej prawidłowością oraz kontrolą zostały zgłębione w rozdziale 3. Ważny jest wpływ rozwoju technologii na kontakty obywatela z urzędem. Postęp informatyzacji państwa, która ma sprawić, iż administracja stanie się bardziej przyjazna, znalazł odbicie w przepisach prawa procesowego. Problematykę tę przedstawia rozdział 4.Nie mniej istotny dla procesu powstawania decyzji jest fakt, że jesteśmy obecnie częścią Unii Europejskiej. Ta sytuacja także ma pierwszorzędne znaczenie z uwagi na fakt, że prawo unijne jest częścią krajowego porządku prawnego i w związku z tym organy administracji są zobligowane stosować je w postępowaniu administracyjnym. Instytucję decyzji w świetle prawa unijnego ukazuje rozdział 5. pl
dc.abstract.en The objective of this work is a look at an institution of administrative decision. The intended aim is to present it not only as a finished product of a proceeding in the form of an act but as a finale of a complex process. The origin of a decision should be sought at the level of substantive law. A settlement being a demonstration of administrative action based on its regulations has been discussed in Chapter One. For realization of laws accurately specified procedures are applied. On their basis a proceeding is carried out which results in an administrative decision. The procedural aspect of creating a decision is presented in Chapter Two. Not always does a decision meet our anticipation. It is burdened with a fault. For its verification a special system of legal remedies has been developed. Problem related to existence of a decision, its correctness and control have been analysed in Chapter Three. Development of technology has had a significant impact on and individual’s contact with an office. The advance in the country’s digitalization which is expected to made administration more customer-friendly has been reflected in regulations of adjective law. These issues have been included in Chapter Four. Equally important for a decision creation process is the fact, that we are now part of the European Union. This situation is of vital significance regarding the fact that the EU legislature constitutes a part of domestic legal order and consequently administration bodies are obliged to apply it in administrative procedure. The institution of administrative decision in the light of the EU law is depicted in Chapter Five. pl
dc.subject.pl decyzja, postępowanie administracyjne, technologia, Unia Europejska pl
dc.subject.en decision, administrative proceeding, technology, European Union pl
dc.contributor.reviewer Kiełkowski, Tadeusz [SAP11017652] pl
dc.contributor.reviewer Knysiak-Sudyka, Hanna [SAP11015790] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65964-133477 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)