Jagiellonian University Repository

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój miasta Radom.

pcg.skipToMenu

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój miasta Radom.

Show full item record

dc.contributor.advisor Koniusz, Maria [SAP11017373] pl
dc.contributor.author Murawska, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:27:17Z
dc.date.available 2020-07-24T06:27:17Z
dc.date.submitted 2012-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179438
dc.language pol pl
dc.title Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój miasta Radom. pl
dc.title.alternative Influence of the European Union's Funds on the development of Radom city. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest ukazanie zmian, jakie zaszły w Radomiu od 2007 roku, dzięki wykorzystaniu środków pochodzących z funduszy unijnych. Polityka spójności wraz z jej instrumentami stanowią szansę i możliwość rozwoju miasta. Dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego, Europejskiemu Funduszowi Społecznemu oraz Funduszowi Spójności można było zrealizować szereg projektów, które niezaprzeczalnie wpłynęły na wizerunek Radomia. W pierwszym rozdziale tej pracy omówię historię miasta wraz z czynnikami gospodarczymi oraz społecznymi mającymi wpływ na jego rozwój. Następnie skoncentruję się na wyjaśnieniu, czym są fundusze unijne, polityka spójności, a także jakie są jej instrumenty. Pokuszę się o zdefiniowanie pojęcia dotacji oraz omówię Programy Operacyjne wraz z ich finansowaniem. W ostatnim, trzecim rozdziale pracy przedstawię zarówno przykłady projektów zrealizowanych na terenie miasta od 2007 roku, a także ocenię je pod kątem pozytywnego lub negatywnego wpływu na rozwój miasta. W tym rozdziale również zaprezentuję wnioski dotyczące skutecznego i racjonalnego wykorzystania funduszy unijnych w Radomiu, a także ocenię ich wpływ na rozwój miasta. pl
dc.abstract.en The purpose of this study is to show the changes that have occurred in the city of Radom in 2007, due to funds acquired from European Union funds. Cohesion Policy and its instruments provide an opportunity to develop the city. European Regional Development Fund, European Social Fund and the Cohesion Fund contributions made it possible to complete several projects, which undoubtedly influenced the landscape of Radom. The first chapter of this work explains the history of the city along with economic and social factors influencing its development. The second chapter focuses on explaining what EU funds and cohesion is and what are its instruments. The concept of grants will also be introduced, as well as the Operational Programmes along with their financing. The third and last chapter presents both examples of projects carried out in the city since 2007, and assesses them in terms of positive or negative impact on the city. This chapter will also state proposals for effective and efficient use of EU funds in Radom and predict their impact on the town. pl
dc.subject.pl EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY FUNDUSZ SPÓJNOŚCI FUNDUSZE STRUKTURALNE PROGRAMY OPERACYJNE pl
dc.subject.en EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND EUROPEAN SOCIAL FUND COHESION FUND STRUCTURAL FUNDS OPERATIONAL PROGRAMMES pl
dc.contributor.reviewer Baran, Grzegorz [SAP11019118] pl
dc.contributor.reviewer Koniusz, Maria [SAP11017373] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65935-112172 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)