Jagiellonian University Repository

Nadzieja u chorych w stanie paliatywnym

pcg.skipToMenu

Nadzieja u chorych w stanie paliatywnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Chmiel, Izabela [SAP20002289] pl
dc.contributor.author Wcisło, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:27:05Z
dc.date.available 2020-07-24T06:27:05Z
dc.date.submitted 2012-07-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179435
dc.language pol pl
dc.title Nadzieja u chorych w stanie paliatywnym pl
dc.title.alternative Hope of patients in terminal illnesses pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Opieka paliatywna nastawiona jest na poprawę jakości życia chorych oraz ich rodzin, poprzez rozwiązywanie problemów fizycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych. Szczególną rolę w opiece nad tą grupa chorych odgrywa przywrócenie lub podtrzymanie nadziei.Nadzieja to stan oczekiwania od życia czegoś nowego. Nadzieja jest siłą mobilizującą do działania, ułatwiającą znoszenie trudności. Związana jest z pokonywaniem lęku, strachu, zmęczenia i zwątpienia, które zwłaszcza w okresie terminalnym osiągają niezwykle wysoki poziom.Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy nadzieja występuje u osób paliatywnie chorych oraz jaki jest jej poziom?Praca podzielona została na dwie części. W części pierwszej- teoretycznej, przedstawiono podstawowe pojęcia związane z opieką paliatywną oraz nadzieją.W części drugiej- badawczej dokonano oceny poziomu występowania nadziei u pacjentów w okresie terminalnym choroby. Badaniami objęto 56 pacjentów przebywających w oddziałach Hospicjum i Stacjonarnego Zakładu Medycyny Paliatywnej. Zastosowano kwestionariusz ankiety oraz skale oceniającą poziom nadziei autorstwa Snyder.W wyniku podjętych badań stwierdzono, że nadzieja towarzyszy człowiekowi także podczas choroby, bez względu na miejsce sprawowanej opieki oraz niepomyślnego rokowania. pl
dc.abstract.en Palliative care is focused on improving the quality of life of patients and their families, by solving physical, psychological, social and spiritual problems. Restoring or maintaining hope plays a special role in caring for this group of patients.Hope is a state of expectation of something new from life. Hope is the power to mobilise to action, facilitating the removal of difficulties. It is associated with overcoming anxiety, fear, exhaustion and despair, which, especially during terminal illness, reach extremely high levels.The aim of this study was to answer the question: Is there hope among palliative care patients, and if so, at what level?The work was divided into two parts. The first part, theoretical, presents the basic concepts of palliative care and hope.The second part, research, assesses the level of hope occurring among patients during terminal illness. The study included 56 patients in wards at the Hospice, and in the Palliative Medicine In-Patients Department. A questionnaire and a Snyder Scale assessing the level of hope were used.As a result of the research, it was found that a person retains hope during illness, regardless of the place of care and unfavourable prognosis. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: nadzieja, opieka paliatywna, chory w okresie terminalnym. pl
dc.subject.en Key words: Hope, palliative care, terminal illness. pl
dc.contributor.reviewer Gniadek, Agnieszka [SAP20001867] pl
dc.contributor.reviewer Chmiel, Izabela [SAP20002289] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65932-114197 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)