Jagiellonian University Repository

Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polaków

pcg.skipToMenu

Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polaków

Show full item record

dc.contributor.advisor Mitrus, Leszek [SAP11016105] pl
dc.contributor.author Zybała, Ilona pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:22:50Z
dc.date.available 2020-07-24T06:22:50Z
dc.date.submitted 2012-06-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179372
dc.language pol pl
dc.title Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polaków pl
dc.title.alternative Freedom of movement for workers in the European Union with particular emphasis of the situation of Poles pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Swobodny przepływ osób stanowi jedną z podstawowych swobód zagwarantowanych w traktatach. w jego ramach wyróżniamy swobodę przepływu pracowników. Obejmuje ona prawo obywatela jednego państwa członkowskiego do osiedlania się lub pracy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Polega na zakazie dyskryminacji ze względu na obywatelstwo niezależnie od miejsca pobytu obywatela Unii Europejskiej. Pozwala to na swobodne przekraczanie granic na terenie państw członkowskich. Wiąże się z nią wiele praw; m.in. prawo pobytu, prawo do korzyści socjalnych i podatkowych oraz prawa dla członków rodzin pracowników migrujących. Celem swobodnego przepływu pracowników wewnątrz UE jest możliwość poprawy warunków życia i pracy a także awansu społecznego. Spod działania tej swobody wyłączone są osoby świadczące pracę na rzecz organów administracji publicznej oraz zagrażające porządkowi, bezpieczeństwu i zdrowiu publicznemu. W pracy został położony nacisk na sytuację pracowników Polskich oraz ich uprawnień w okresie przejściowym, kiedy to swoboda przepływu pracowników była ograniczona. pl
dc.abstract.en Free movement of persons constitutes one of the fundamental freedoms guaranteed in the treaties. We can distinguish the free movement of workers. It includes the right of nationals of one Member State to settle or work in another EU Member State. It includes the prohibition of discrimination due to citizenship regardless of where the EU citizen's residence. It allows to cross borders freely in the Member States. Associated with it many rights, for example; right of residence, the right to social and tax benefits and rights for family of members of migrant workers. The objective of free movement of workers in the EU is the possibility of improving of living and working conditions and social advancement. Persons who work for public bodies and threatening public order, safety and public health are excluded from the effect of this freedom. This work describes the situation of Polish workers, and their rights during the transitional period when the free movement of workers was limited. pl
dc.subject.pl swoboda, pracownik, prawa, Unia Europejska pl
dc.subject.en freedom, workers, rights, European Union pl
dc.contributor.reviewer Sobczyk, Arkadiusz [SAP11014189] pl
dc.contributor.reviewer Mitrus, Leszek [SAP11016105] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65870-134275 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)