Jagiellonian University Repository

Wpływ wybranych używek na rozwój pre i postnatalny człowieka.

pcg.skipToMenu

Wpływ wybranych używek na rozwój pre i postnatalny człowieka.

Show full item record

dc.contributor.advisor Szostek, Krzysztof [SAP11014914] pl
dc.contributor.author Gudowicz, Mirela pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:21:45Z
dc.date.available 2020-07-24T06:21:45Z
dc.date.submitted 2012-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179355
dc.language pol pl
dc.title Wpływ wybranych używek na rozwój pre i postnatalny człowieka. pl
dc.title.alternative The influence of selected substances on the pre and postnatal human development pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W mojej pracy licencjackiej opisany został wpływ alkoholu i papierosów na rozwój pre i postnatalny człowieka. Teratogen to czynnik pochodzący ze środowiska zewnętrznego, który może być przyczyną wad rozwojowym. Jest nim np. narkotyk, toksyczny lek, promieniowanie jonizujące, ale też opisane przeze mnie papierosy, czy alkohol. Etanol może przyczyniać się do obniżenia płodności u kobiet, jak i u mężczyzn. Ekspozycja prenatalna na ten związek może skutkować w rozwój FAS (alkoholowy zespół płodowy). Choroba objawia się obniżoną masą urodzeniową, anomaliami w wyglądzie twarzy oraz uszkodzeniami układu nerwowego. Nieprawidłowy rozwój mózgu powoduje różnego typu zaburzenia natury fizycznej jak i psychicznej. Diagnostyka FAS nie jest prosta, ale bardzo ważna. Niepostawienie wczesnej diagnozy może być powodem nasilania się objawów choroby poprzez pojawienie się zaburzeń wtórnych, wynikających z nieodpowiedniego traktowania chorej osoby. Leczenie jest objawowe. Polega na chirurgicznej korekcie wad, terapii psychologicznej i leczeniu zaburzeń neurologicznych. Generalnie, FAS jest chorobą nieuleczalną. Palenie papierosów ma negatywny wpływ nie tylko na zdrowie kobiety, ale też jej płodu. Często noworodki matek palących mają niższą masę urodzeniową, co może wynikać z niedotlenienia. Problemem jest również występowanie wad wrodzonych oraz zjawisko, SIDS (nagłej śmierci niemowląt), które u dzieci matek palących występuje 2-3 razy częściej. Palenie tytoniu jest związane z narażeniem na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, WWA, których część jest uznana za kancerogeny. Palenie może być też źródłem narażenia na metale ciężkie, tj. kadm i ołów, które są składnikami dymu tytoniowego. Nie wykazano jednak istotnej korelacji między masą urodzeniową noworodków a stężeniem kadmu czy ołowiu w organizmie. Ekspozycja na dym tytoniowy jest przyczyną nasilenia stresu oksydacyjnego u kobiet palących oraz ich płodów, co jest powodem zaburzeń równowagi pomiędzy powstawaniem wolnych rodników a działaniem układów antyoksydacyjnych w tkankach. Silne właściwości przeciwutleniające wykazuje kwas moczowy, którego poziom u matek palących i ich płodów jest obniżony. Palenie tytoniu jest powodem pojawienia się zaburzeń metabolizmu kostnego u rozwijającego się dziecka. Objawem tego zjawiska jest obniżony poziom osteokalcyny we krwi pępowinowej oraz wystąpienie zaburzeń między procesami tworzenia a resorpcji kości, co może skutkować wystąpieniem osteoporozy w dorosłym życiu. Bardzo ważne jest informowanie społeczeństwa, szczególnie przyszłych matek o konsekwencjach spożywanie alkoholu i palenia papierosów podczas ciąży. Skutki wywołane prenatalną ekspozycją na te związki są z reguły poważne i nieodwracalne. pl
dc.abstract.en The aim of my work was to describe the influence of alcohol and cigarettes on the pre- and postnatal development. A teratogen is an agent which comes from the environment and might be the cause of a developmental anomaly. This could not be only a toxic drug or ionizing radiation but also the cigarettes and alcohol which were discussed in my work. Ethanol may contribute to the reduction of female and male fertility. Prenatal exposition to this compound may result in FAS (fetus alcoholic syndrome). This kind of illness results in a reduced weight birth, anomalies in the face appearance and the damage to the nervous system. The incorrect brain development causes different types of physical and mental disorders. Although the diagnostics of FSA is not simple, it is significant. The lack of early diagnosis might be the result of the more serious symptoms caused by the appearance of secondary disorders and incorrect treatment. The symptomatic treatment is based on surgical defect correction, psychological therapy and the treatment of neurological disorders. Generally, FAS is an incurable disease. Smoking cigarettes has a negative influence on female health as well as the fetus. Frequently, the infants born to smoking mothers show a lower birth weight, which may be caused by oxygen deficiency. Another problem is the occurrence of inborn defects and SIDS (sudden infant death symptom), which occurs two or three times more often than in the case of smoking mothers. Smoking cigarettes is connected with the exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons, which are treated as cancerogenic. Smoking cigarettes can also be the source of exposures to heavy metals like cadmium and lead which are the components of tobacco smoke. There has been no correlation between the infant birth weight and the concentration of cadmium and lead in a body. The exposure to tobacco smoke is the cause of the increased oxidation stress which concerns the smoking mothers and their fetuses. It is the result of the improper state of balance between the occurrence of free radicals and the existence of antioxidant systems in tissues. The strong oxidizing properties are found in uric acid, the amount of which is lowered as far as smoking mothers and their fetuses are concerned. Smoking cigarettes causes disorders in bone metabolism of a growing child. The main symptom is a reduced level of osteocalcin in umbilical blood and the disorders which take place in formation and resorption of the bone. This may cause osteoporosis in adult life. It is essential that the society, especially the future mothers should be informed about the consequences of drinking alcohol and smoking cigarettes during pregnancy. The side effects caused by the prenatal exposition to these compounds are significant and irreversible. pl
dc.subject.pl alkohol, rozwój prenatalny, FAS, dym tytoniowy, ciąża pl
dc.subject.en alcohol, prenatal development, FAS, tobacco smoke, pregnancy pl
dc.contributor.reviewer Głąb, Henryk [SAP11008133] pl
dc.contributor.reviewer Szostek, Krzysztof [SAP11014914] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65852-113666 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)