Jagiellonian University Repository

Władza, prestiż, ostentacja - życie elit politycznych w "Kronice Jana z Czarnkowa"

pcg.skipToMenu

Władza, prestiż, ostentacja - życie elit politycznych w "Kronice Jana z Czarnkowa"

Show full item record

dc.contributor.advisor Marzec, Andrzej [SAP11019658] pl
dc.contributor.author Prenzyna, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:20:26Z
dc.date.available 2020-07-24T06:20:26Z
dc.date.submitted 2012-06-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179334
dc.language pol pl
dc.title Władza, prestiż, ostentacja - życie elit politycznych w "Kronice Jana z Czarnkowa" pl
dc.title.alternative Power, prestige, ostentation - life of officials in Jan of Czarnkow Chronicle pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca dotyka zagadnienia kreowania prestiżu i ostentacji w średniowieczu. Stara się także przedstawić, w jaki sposób sprawowana władza przekładała się na budowanie tychże. Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu oraz zakończeniu. W pierwszym rozdziale omówione zostały metody badań nad kronikarstwem średniowiecznym, a także nurty badań obecne w historiografii. Zasygnalizowana została także ewolucja polskich kronik. W drugim rozdziale poruszone zostały sposoby kreowania wizerunku i osiągania prestiżu w wiekach średnich. Trzeci, właściwy rozdział, jest analizą wyżej wspomnianych zjawisk w Kronice Janka z Czarnkowa. Podstawowymi problemami poruszanymi w niniejszej pracy są: aspekt urzędniczy, donacje i związane z nim zaplecze gospodarcze, aspekt kastelologiczny. Praca zawiera także krótki biogram Janka oraz notatkę charakteryzującą to źródło. pl
dc.abstract.en This thesis takes up the issue of prestige creation and ostentation in the Medieval Times. Its aim is to show, in which ways power created those things. The work consist of three chapters. The first, describes methodology of chronicle research and trends of using chronicles. I tried to show the evolution of polish chronicles. In second chapter it is written about the ways of image creation an of a powerful men and how people gained prestiże in the Middle Ages. Third chapter, the main one, is an analize of those issues in Jan of Czarnkow Chronicle. Basic problems which were discussed are: officials, castles, donations and connected with them economical background. In this chapter there is also short Jan’s biography and short description of the historical source. pl
dc.subject.pl kronika, prestiż, Janko, średniowiecze, Ludwik pl
dc.subject.en chronicle, prestige, Jan, Middle Ages pl
dc.contributor.reviewer Drelicharz, Wojciech [SAP11015438] pl
dc.contributor.reviewer Marzec, Andrzej [SAP11019658] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65831-112097 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)