Jagiellonian University Repository

Prywatnoprawne aspekty obowiązków firm inwestycyjnych wynikające z dyrektywy MiFID

pcg.skipToMenu

Prywatnoprawne aspekty obowiązków firm inwestycyjnych wynikające z dyrektywy MiFID

Show full item record

dc.contributor.advisor Spyra, Marcin [SAP11016698] pl
dc.contributor.author Pacak, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:17:37Z
dc.date.available 2020-07-24T06:17:37Z
dc.date.submitted 2012-06-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179289
dc.language pol pl
dc.title Prywatnoprawne aspekty obowiązków firm inwestycyjnych wynikające z dyrektywy MiFID pl
dc.title.alternative Investment firms’ duties in private law derived from MiFID directive. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym problemem badawczym pracy jest analiza obowiązków firm inwestycyjnych od strony cywilnoprawnej. W szczególności analizie poddane zostaną obowiązki i uprawnienia pojawiające się w treści stosunku prawnego pomiędzy firmą inwestycyjną i klientem. Rozdział I pracy zawiera ogólne uwagi dotyczące regulacji MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) oraz omówienie pojęcia „firma inwestycyjna”. Najistotniejsze w tej części jest rozstrzygnięcie o cywilnoprawnej skuteczności roszczeń, wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, które to rozporządzenie w przeważającej części implementuje MiFID do polskiego porządku prawnego. W rozdziale II zaproponowana została klasyfikacja obowiązków firm inwestycyjnych poprzez zaliczenie ich do jednej z dwóch grup: obowiązków organizacyjnych oraz obowiązków informacyjnych. Nacisk położony jest na wyraźne odróżnienie wymogów organizacyjnych (niezbędnych formalnych przesłanek otrzymania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej) od obowiązków organizacyjnych, które to obowiązki wprost odnoszą się do prywatnoprawnej relacji klient – firma inwestycyjna. Dystynkcja pomiędzy obowiązkami organizacyjnymi i informacyjnymi opiera się na kryterium wpływu obowiązku na stosunek prawny, łączący firmę inwestycyjną i klienta. Obowiązki informacyjne będą co do zasady elementem treści tego stosunku prawnego, będą także stanowić bezpośrednią podstawę prawną roszczeń klienta. Rozdział III i IV stanowią typologiczne omówienie poszczególnych obowiązków: w pierwszej kolejności organizacyjnych, następnie informacyjnych. W rozdziale V przedstawiony został szczególnie istotny problem w kontekście kryzysu finansowego, mianowicie zakres obowiązków firmy inwestycyjnej w zakresie oferowania skomplikowanych instrumentów finansowych. pl
dc.abstract.en This work argues the scope of investment firms’ duties which appeared in polish law after implementation of MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). The analysis concentrates on private law’s obligations, eg. classification of the clients and its implications, assessment of suitability and appropriateness, best execution and dealing in client’s best interest. In work, duties are divided into two groups: organizational duties and informational duties. The first ones refer to the way of providing services, second relate to concrete obligations in relationship between investment firm and the client. Last chapter discuss range of obligations connected with offering complex financial instruments. pl
dc.subject.pl firma inwestycyjna, obowiązki informacyjne, MiFID pl
dc.subject.en investment firm, informational duties, MiFID pl
dc.contributor.reviewer Suliński, Grzegorz [SAP11017243] pl
dc.contributor.reviewer Spyra, Marcin [SAP11016698] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65787-80261 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)