Jagiellonian University Repository

Śmiertelna cywilizacja : katastroficzny antyokcydentalizm rosyjski i europejskie paradoksy

Śmiertelna cywilizacja : katastroficzny antyokcydentalizm ...

Show full item record

dc.contributor.author Bohun, Michał [SAP11017223] pl
dc.date.accessioned 2015-12-09T08:31:22Z
dc.date.available 2015-12-09T08:31:22Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/17897
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Śmiertelna cywilizacja : katastroficzny antyokcydentalizm rosyjski i europejskie paradoksy pl
dc.title.alternative The mortal civilization : the russian antioccidental catastrophism and european paradoxes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 45-62 pl
dc.description.additional Bibliografia s. 60-61 pl
dc.identifier.weblink http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2015/05/Micha-_Bohun_smiertelna_cywilizacja.pdf pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest ukazanie paradoksalnej natury idei upadku cywilizacji zachodniej oraz jej rosyjskiej recepcji. Rozważam dwa zasadnicze problemy: dlaczego tak wielu Europejskich myślicieli i artystów nieustannie myśli o śmierci Zachodu i dlaczego ich idee były tak głęboko przyjmowane przez myślicieli rosyjskich. Próbuję sformułować hipotezę „resentymentu cywilizacyjnego”, którą interpretuję jako fragment teorii modernizacji. Rozważam i łączę trzy koncepcje: 1) Izajasza Berlina ideę „pogoni za uznaniem” jako źródła nacjonalizmu; 2) Jana Kucharzewskiego interpretację rosyjskiej myśli rewolucyjnej; 3) wizję Fiodora Stiepuna odnośnie do związków pomiędzy niemieckim romantyzmem i słowianofilstwem rosyjskim. pl
dc.abstract.en The aim of this article is to show the paradoxical nature of the idea of the fall of Western civilization and its Russian reception. Two fundamental problems are considered: why so many European thinkers and artists constantly ponder the death of the West and why their ideas took such a strong hold over among Russian philosophers of history. I attempt to formulate a hypothesis of “civilization resentment”, which I interpret as a fragment of theory of modernization. I consider and connect three conceptions: (i) Isaiah Berlin’s idea of “pursuit of the acclaim” as the source of nationalism; (ii) Jan Kucharzewski’s interpretation of Russian revolutionary thought; (iii) Fedor Stepun’s vision of the relations between German romanticism and Russian slavophilism. pl
dc.subject.pl śmierć cywilizacji pl
dc.subject.pl katastrofizm historyczny pl
dc.subject.pl myśl rosyjska pl
dc.subject.pl romantyzm pl
dc.subject.pl nacjonalizm pl
dc.subject.pl modernizacja pl
dc.subject.en death of civilization pl
dc.subject.en theory of historical catastrophe pl
dc.subject.en russian thought pl
dc.subject.en romantic pl
dc.subject.en nationalism pl
dc.subject.en modernization pl
dc.description.number 2 (10) pl
dc.identifier.eissn 2299-7806 pl
dc.title.journal Kultura i Wartości pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-11-19 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0