Jagiellonian University Repository

Program wychowania narodowego "młodych do młodych" na łamach czasopisma "Zarzewie" (1909-1914)

pcg.skipToMenu

Program wychowania narodowego "młodych do młodych" na łamach czasopisma "Zarzewie" (1909-1914)

Show full item record

dc.contributor.author Pauluk, Dorota [SAP11017893] pl
dc.date.accessioned 2015-12-09T08:07:24Z
dc.date.available 2015-12-09T08:07:24Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/17882
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Program wychowania narodowego "młodych do młodych" na łamach czasopisma "Zarzewie" (1909-1914) pl
dc.title.alternative The program of national education from "the young to young" on the pages of the magazine "Zarzewie" (1909-1914) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 191-208 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest przedstawienie programu wychowania narodowego na łamach czasopisma "Zarzewie", które wydawane było w latach 1909-1914. Zawiera prezentację założeń programowych autorów pisma - najczęściej studentów - reprezentujących poglądy narodowo-demokratyczne. Za główny cel uważali oni przygotowanie młodzieży do odzyskania niepodległości przez Polskę, jednak bez pomocy któregokolwiek z państw zaborczych. Na łamach pisma przedstawili oni własny model wychowania narodowego (niepodległościowego). Ich zdaniem praca wychowawcza miała przyczynić się do pogłębienia świadomości narodowej młodych Polaków, wydobyć drzemiący w nich potencjał (wola walki, optymizm, zdolność do poświęceń itp.) i ukształtować aktywną postawę do walki z zaborcami. Formalne i nieformalne wychowanie miało koncentrować się wokół idei narodowej poprzez pielęgnowanie tradycji i kultury polskiej, rozwijanie sfery umysłowej, moralnej i fizycznej młodzieży poprzez jej udział w kołach samokształceniowych, w ruchu skautingowym, w organizacjach młodzieżowych, paramilitarnych i militarnych. pl
dc.abstract.en The goal of the article is to present the program of national education as found in the magazine Zarzewie, which was published between 1909 and 1914. The article presents the programmatic views - most often of students - representing national-democratic ideologies. According to these texts, the main goal was to prepare the youth to regain Polish independence, however, without the aid of any of the occupying powers. In the magazine, they presented their own model of independent, national education. In their opinion the educational work was to contribute to cultivating the national awareness of young Poles, awakening their potential in the national struggle (e.g. the will to fight, optimism, and the ability to sacrifice), and encouraging an attitude of active struggle with the invaders. Formal and informal education was to concentrate on the national idea by means of cultivating Polish tradition and culture, and developing the youth mentally, morally and physically by means of their participation in self-education circles and scout, youth, paramilitary and military organizations. pl
dc.subject.pl program pl
dc.subject.pl młodzież pl
dc.subject.pl wychowanie narodowe pl
dc.subject.pl niepodległość pl
dc.subject.en program pl
dc.subject.en youth pl
dc.subject.en national education pl
dc.subject.en independence pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.15.010.6674 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.title.volume Wychowanie i niepodległość 1863-1914/18 pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska