Jagiellonian University Repository

Zasady katolickiego wychowania młodzieży w ujęciu papieża Piusa XI i o. Mariana Morawskiego SJ : studium nad ideami tradycyjnego katolickiego porządku społecznego

Zasady katolickiego wychowania młodzieży w ujęciu ...

Show full item record

dc.contributor.author Karas, Marcin [SAP11017896] pl
dc.date.accessioned 2015-12-09T07:55:25Z
dc.date.available 2015-12-09T07:55:25Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/17875
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Zasady katolickiego wychowania młodzieży w ujęciu papieża Piusa XI i o. Mariana Morawskiego SJ : studium nad ideami tradycyjnego katolickiego porządku społecznego pl
dc.title.alternative The main ideas of Catholic education according to Pope Pius XI and the Polish Jesuit Rev. Marian Morawski : a study of traditional Catholic social order pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 99-112 pl
dc.abstract.pl W artykule omówione zostały poglądy papieża Piusa XI w kwestii zasad katolickiego wychowania i edukacji, a następnie ujęcia te zostały porównane z refleksją polskiego jezuity o. Mariana Morawskiego. U podstaw tych rozważań leży tradycyjna, przedsoborowa nauka o państwie i jego relacjach z Kościołem. Analiza została przeprowadzona w oparciu o wybrane teksty źródłowe i ukazuje długie trwanie tradycyjnej doktryny Kościoła w czasach nowożytnych. Badania były przeprowadzone z perspektywy historii idei. Pius XI i o. Morawski bronili doktryny Kościoła i poddawali krytyce ataki na chrześcijaństwo, biorące się z idei rewolucyjnych i socjalistycznych. pl
dc.abstract.en The article discusses the views of Pope Pius XI on the principles of Catholic education, and then compares these ideas with reflection of polish jesuit father Marian Morawski SJ. These considerations is based on traditional, ante-conciliar doctrine about the country and its relations with the Church. The analysis was conducted on the selected source texts and shows the long duration of the traditional doctrine of the Church in modern times. The research was carried out with methodology of history of ideas. Pius XI and Rev. Marian Morawski defended the doctrine of the Church and given criticism of attacks on Christianity, featured with revolutionary and socialist ideas. pl
dc.subject.pl Pius XI pl
dc.subject.pl o. Marian Morawski pl
dc.subject.pl wychowanie katolickie pl
dc.subject.pl teologia przedsoborowa pl
dc.subject.pl katolicka nauka społeczna pl
dc.subject.en Pope Pius XI pl
dc.subject.en father Marian Morawski SJ pl
dc.subject.en catholic education pl
dc.subject.en preconcilar (pre-Vatican II) theology pl
dc.subject.en catholic social teaching pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.15.004.6668 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.title.volume Wychowanie i niepodległość 1863-1914/18 pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska