Jagiellonian University Repository

Poglądy i postawy młodzieży akademickiej do życia małżeńsko-rodzinnego i ich wybrane determinanty

pcg.skipToMenu

Poglądy i postawy młodzieży akademickiej do życia małżeńsko-rodzinnego i ich wybrane determinanty

Show full item record

dc.contributor.advisor Wysocka, Ewa pl
dc.contributor.author Pachuta, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-23T23:25:55Z
dc.date.available 2020-07-23T23:25:55Z
dc.date.submitted 2012-06-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178676
dc.language pol pl
dc.title Poglądy i postawy młodzieży akademickiej do życia małżeńsko-rodzinnego i ich wybrane determinanty pl
dc.title.alternative Students' opinions and attitiudes towards marital and family life and their selected determinants pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Rodzina jest uważana za podstawową instytucję społeczną. Na przestrzeni wieków ulegała wielu przemianom i zmienia się nadal. Jej struktura, zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna, zmienia się, niektóre pełnione przez nią funkcje tracą na znaczeniu, inne zdają się zajmować coraz wyższe pozycje. Poza tradycyjnie rozumianą rodziną pojawiają się także alternatywne formy życia małżeńsko – rodzinnego, które są coraz częściej spotykane i aprobowane w społeczeństwie. Jej wygląd uzależniony jest od jednostek, które ją tworzą, a także od czynników zewnętrznych, które na nią wpływają. Dlatego też możemy mówić dziś o pluralizmie form życia małżeńsko – rodzinnego. Z tych powodów za bardzo istotne uważam zbadanie postaw młodzieży akademickiej dotyczących życia małżeńsko – rodzinnego. Przecież to od młodego pokolenia i tego jakie mają wyobrażenie na temat rodziny, zależy jak będzie ona wyglądać i funkcjonować. Za przedmiot moich badań uznałam postawy studentów wobec życia małżeńsko – rodzinnego. Pracę podzieliłam dwie części, w pierwszej zanalizowałam problem pod kątem teoretycznym, a w drugiej, zasadniczej, przedstawiłam metodologię i wyniki badań własnych z próbą ich analizy. Składa się ona z czterech rozdziałów. Badania zostały przeprowadzone na terenie krakowskich uczelni wyższych, wzięło w nich udział 95 osób.Rodzina przechodzi dziś wiele przemian, głośno mówi się o kryzysie małżeństwa i rodziny, o tym, że młodzi ludzie nie decydują się na zawieranie małżeństw i posiadanie dzieci, albo coraz później podejmują decyzję o ich posiadaniu. Ankietowani zdają się być świadomi tych wszystkich zmian, co potwierdzają ich stwierdzenia, że w dzisiejszym świecie rodzina ma coraz mniejsze znaczenie. Jednakże niniejsze badania wskazują, że młodzi Polacy za najważniejsze wartości uznają te związane z rodziną, sami pragną założyć ją w przyszłości, wziąć ślub, najchętniej kościelny, i realizować się jako szczęśliwi rodzice co najmniej dwójki dzieci. Mają wyobrażenie rodziny sprawiedliwie dzielącej się obowiązkami, w której panuje miłość, wzajemny szacunek i wsparcie, a ojciec bierze czynny udział w pracach domowych i wychowaniu dzieci. Mimo, że większość badanych przejawia negatywny stosunek do alternatywnych form życia rodzinnego, są spore grupy osób, które je akceptują, przeważają wśród nich kobiety, osoby mniej religijne i zamieszkujące większe miasta. Mimo chęci zawierania związków małżeńskich, ankietowani są przychylni rozwodom, które zapewniają im pewien komfort, dają możliwość wycofania się z podjętych zobowiązań i rozpoczęcia życia na nowo. Wysoko ceniona jest własna satysfakcja, czerpanie korzyści i przyjemności z życia. Liczy się kreowanie rzeczywistości i własnego życia, dostosowywanie do własnych oczekiwań uznawanych norm (mam tu na myśli na przykład pozytywny stosunek do rozwodów mimo, że kościół katolicki ich nie uznaje, a przecież zdecydowana większość badanych to katolicy).Zmiany zachodzące w rodzinie odznaczyły się w badaniach przede wszystkim ich akceptacją, a w mniejszym stopniu chęcią powielania nowych form życia małżeńsko – rodzinnego. Mentalność młodych Polaków jest zdecydowanie inna niż starszych pokoleń. Są bardziej tolerancyjni i otwarci na zmiany, bardziej niż oni cenią własne szczęście, samorealizację i zaspokojenie potrzeb. Odcinają się od wizji rodziny tradycyjnej, której głową był ojciec, zarabiający na utrzymanie, w której matka troszczyła się o dom. Mimo nadal istniejących tendencji do podziału obowiązków domowych na bardziej kobiece, wyraźnie widoczny jest trend do ich równego i sprawiedliwego podziału, w którym kobieta nie będzie obarczona pracami domowymi, opieką nad dziećmi i pracą zawodową lecz oboje w miarę możliwości będą je między sobą dzielić. pl
dc.abstract.en Family is thought to be a basic institution in society. Its internal and external structure is still changing. Some functions are less and some are more important. Beside the traditional family there are some alternative forms of marital and family life. How does it looks depends on people.The subject of my study is students' opinions and attitiudes towards marital and family life and their selected determinants. My work has two parts: first is theoretical and second research. I've made my research in seven universities in Cracow, there were 95 people.Young people seem to have a family attitude. They want to get married (in church) and have two or more children. They dream about the democratic family, were husband and wife are participating in domestic duties. They don't want to have a traditional family, where husband is working and earning money and wife is taking care about the house. Nevertheless they think that divorce is a good solution when people have problems.They think that self satisfaction, happines and pleasure are also very important. pl
dc.subject.pl postawy studenci rodzina małżeństwo dzieci pl
dc.subject.en attitudes students family marriage children pl
dc.contributor.reviewer Ostafińska-Molik, Barbara [SAP11020062] pl
dc.contributor.reviewer Wysocka, Ewa pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65154-78005 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.fieldofstudy pedagogika społeczno-opiekuńcza pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)