Jagiellonian University Repository

Zaburzenia emocjonalno-behavioralne młodzieży ponadgimnazjalnej

pcg.skipToMenu

Zaburzenia emocjonalno-behavioralne młodzieży ponadgimnazjalnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Wysocka, Ewa pl
dc.contributor.author Zawrotniak, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-23T23:25:47Z
dc.date.available 2020-07-23T23:25:47Z
dc.date.submitted 2012-06-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178674
dc.language pol pl
dc.title Zaburzenia emocjonalno-behavioralne młodzieży ponadgimnazjalnej pl
dc.title.alternative Disorders emotional and behavioral among high school youth. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy dyplomowej jest ukazanie czynników determinujących zaburzenia emocjonalno-behawioralne u młodzieży ponadgimnazjalnej. Praca składa sięz trzech rozdziałów. Rozdział teoretyczny dotyczy niedostosowania społecznego, jego symptomów, typologii, teorii dewiacji i przyczyn niedostosowania. Rozdział metodologiczny zawiera m.in. problematykę badawczą, hipotezy, zmienne, wskaźniki, metody i narzędzia badawcze oraz organizację badań. Ostatni rozdział to analiza wyników badań. Badania przeprowadzono w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcącychi Zawodowych we Lwówku Śląskim. Przebadano 118 uczniów przy pomocy kwestionariusza samooceny YSR T.M. Achenbacha oraz stworzonej w tym celu ankiety. Wyniki badań ukazują charakterystykę zaburzeń emocjonalno-behawioralnych, a także wszelkie uwarunkowania determinujące zaburzenia w zachowania. pl
dc.abstract.en The aim of this study is revealing factors which determine emotional and behavioral disorders among high school youth. The study is composed of three chapters. The theoretical chapter concerns the social maladjustment, its symptoms, typology, deviation theory and maladjustment reasons. The methodological chapter contains research issue, hypothesis, variables, indicators, research methods and tools and research organization. The last chapter contains the analysis of research results. Researches were carried out in Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej in Rakowice Wielkie and Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych in Lwówek Śląski. 118 students were examined by using the self-assessment questionnaire YSR T.M. Achenbach’s and the self-created pool. The research results present the characteristic of social and behavioral disorders and all conditionings which determine it. pl
dc.subject.pl zaburzenia emocjonalno-behawioralne, młodzież, niedostosowanie społeczne pl
dc.subject.en Disorders emotional and behavioral, youth, the social maladjustment pl
dc.contributor.reviewer Wysocka, Ewa pl
dc.contributor.reviewer Kusztal, Justyna [SAP11019193] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65152-133533 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.fieldofstudy pedagogika resocjalizacyjna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)