Jagiellonian University Repository

Problematyka wdrożeń projektów informatycznych w instytucjach publicznych

Problematyka wdrożeń projektów informatycznych w ...

Show full item record

dc.contributor.author Jałocha, Beata [SAP13037810] pl
dc.contributor.author Jałocha, Szymon pl
dc.date.accessioned 2014-09-29T10:39:33Z
dc.date.available 2014-09-29T10:39:33Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1781
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Problematyka wdrożeń projektów informatycznych w instytucjach publicznych pl
dc.title.alternative Issues of IT project imlementation process in public institutions pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-79 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2011/Zarzadzanie-Publiczne-2-2011/art/1884/ pl
dc.abstract.pl Artykuł omawia problematykę wdrożeń projektów informatycznych w instytucjach publicznych z perspektywy wykonawcy, czyli instytucji biznesowej. W projektach realizowanych wspólnie przez instytucje publiczne oraz firmy niejednokrotnie mamy do czynienia z licznymi nieporozumieniami, wynikającymi ze specyfiki zarządzania organizacjami różnych sektorów oraz ich odmiennym podejściem do realizacji projektów. Wstęp do artykułu stanowi omówienie specyfiki projektów informatycznych. Następnie przedstawiona została charakterystyka instytucji publicznej jako zamawiającego (klienta). Uwaga zwrócona została również na prawne ograniczenia projektów realizowanych na zlecenie polskich instytucji sektora publicznego. W dalszej części referatu omówiono problemy i wyzwania procesu wdrożeniowego projektów. Autorzy przedstawiają proces wdrażania systemów IT w instytucjach publicznych z punktu widzenia praktyki i teorii oraz wskazują przyczyny ich niepowodzeń. pl
dc.abstract.en The article deals with the problem of IT project implementation process in polish public institutions from contractors’ (who represent business companies) point of view. In projects which are carried out together by public institutions and privately held companies, many times we have to face misunderstandings which arise due to differences between these types of institutions and different ways of managing projects. The paper is organized as follows. Introduction presents unique features of IT projects. Next, authors present public institution (as clients ordering IT solutions) and restrictions (including legal contrains) which they have to follow while implementing IT solutions. Then article presents problems and challenges of implementation process. The authors present process of IT project implementation from theoretical and practical point of view and show reasons of IT project failures and challenges of implementation process of IT projects in public institutions. pl
dc.subject.pl zarządzanie projektami IT pl
dc.subject.pl projekt publiczny pl
dc.subject.pl wdrożenie IT pl
dc.subject.en IT project management pl
dc.subject.en public project pl
dc.subject.en project implementation pl
dc.description.number 2 (14) pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843968ZP.12.016.0483 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-11 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych