Jagiellonian University Repository

A child’s right for protection against all forms of violence : polish legislation and a pedagogical perspective

A child’s right for protection against all forms of ...

Show full item record

dc.contributor.author Turczyk, Małgorzata [SAP13037316] pl
dc.date.accessioned 2015-12-08T08:15:39Z
dc.date.available 2015-12-08T08:15:39Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1643-9171 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/17794
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title A child’s right for protection against all forms of violence : polish legislation and a pedagogical perspective pl
dc.title.alternative Prawo dziecka do ochrony przed wszelkimi formami przemocy : polskie rozwiązania prawne i perspektywa pedagogiczna pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 87-100 pl
dc.identifier.weblink http://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/303/270 pl
dc.abstract.pl Artykuł ujmuje problematykę prawa dziecka do ochrony przed wszelkimi formami przemocy. Prezentuje koncepcje pedagogicznych i prawnych analiz problemu przemocy wobec dziecka. Omówiona została tu normatywna koncepcja zabezpieczenia jednej z podstawowych potrzeb dzieciństwa – potrzeby bezpieczeństwa – oraz podjęta została analiza stanu przepisów prawnych, instytucji i procedur w zakresie ochrony i dochodzenia prawa dziecka do wolności od wszelkich form przemocy w prawie polskim. Analizie poddano dylematy definicyjne kategorii przemocy wobec dziecka i ukazano podstawowe przesłanki diagnostyczne tego zjawiska. Ważnym celem prezentowanego tekstu jest wskazanie konkretnych kompetencji oraz uprawnień nauczycieli i pedagogów w obszarze zabezpieczania tego prawa, a także wyznaczenie kierunków zmian w zakresie pełnej jego realizacji. pl
dc.abstract.en The article discusses the problem of a child's right to protection against all forms of violence. It presents a concept of pedagogical and legal analyses of the problem of violence towards a child. It discusses the normative concept for securing one of the fundamental childhood needs ; the need to be safe. It analyses the provision of law, institutions and procedures within the scope of the protection and pursuit of children's rights to freedom from all forms of violence in the Polish law. Definitional dilemmas pertaining to the category of violence towards a child are subjected to analysis and the primary diagnostic prerequisites of this phenomenon are depicted. An main goal of the essay is to indicate the actual competencies and entitlements of teachers and pedagogues within the sphere of securing this right and tracing out the directions for change within the scope of its comprehensive execution. pl
dc.subject.pl dziecko pl
dc.subject.pl przemoc pl
dc.subject.pl prawo pl
dc.subject.pl przemoc wobec dziecka pl
dc.subject.en child pl
dc.subject.en violence pl
dc.subject.en law pl
dc.subject.en violence towards children pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 25 pl
dc.description.points 7 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.eissn 2391-9485 pl
dc.title.journal Horyzonty Wychowania = Horizons of Education pl
dc.title.volume Prawa dziecka i ich ochrona = Child's rights and their protection pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2015-12-03 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa