Jagiellonian University Repository

,,Problemy marginalizacji pierwszych mieszkańców centralnej części Nowej Huty."

pcg.skipToMenu

,,Problemy marginalizacji pierwszych mieszkańców centralnej części Nowej Huty."

Show full item record

dc.contributor.advisor Zborowski, Andrzej [SAP11012478] pl
dc.contributor.author Gryga, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-23T21:45:44Z
dc.date.available 2020-07-23T21:45:44Z
dc.date.submitted 2014-11-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177110
dc.language pol pl
dc.title ,,Problemy marginalizacji pierwszych mieszkańców centralnej części Nowej Huty." pl
dc.title.alternative Problems of the marginalization the first inhabitants of the central part of Nowa Huta pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsze opracowanie powstało w celu zbadania i unaocznienia stopnia oraz charakteru marginalizacji wśród pierwszych mieszkańców najstarszej części Nowej Huty. Poza literaturą, podstawą opracowania były badania ankietowe nowohuckich seniorów. W opracowaniu wykorzystano 155 opiń mieszkańców. Rozdział pierwszy zawarł cel opracowania jakim m.in. jest opis nawyków seniorów zagrożonych marginalizacją. Uwzględniono przegląd literatury, obszar oraz metody badań a także zakres przestrzenny (najstarsza część Nowej Huty) i czasowy czyli przełom roku 2011/2012 kiedy zostały przeprowadzone badania. . W drugim rozdziale omówione zostały polityczno gospodarcze uwarunkowania lokalizacji Kombinatu oraz omówiona zastała budowa osiedli mieszkaniowych. Trzeci rozdział skupił się na wyjaśnieniu procesu marginalizacji najstarszych mieszkańców Nowej Huty. Poruszone zostały takie kwestie jak: starzenie społeczeństwa, problemy zdrowotne, finansowe, wycofanie z życia kulturalnego oraz problemy infrastrukturalne. Powstała także dzienna ścieżka życia przedstawiające schematycznie dzień nowohuckiego seniora. Czwarty rozdział wykazał jak wyglądają próby powstrzymania procesów marginalizacji, biorąc pod uwagę aspekt kulturowy, ekonomiczny, społeczny czy poprawę infrastruktury. Opracowanie zakończone zostało rozdziałem podsumowującym, oraz wnioskami wynikającymi z badań przeprowadzonych na potrzeby niniejszej pracy. pl
dc.abstract.en This elaboration was established to investigate and illustrate the degree and nature of marginalization among the first inhabitants of the oldest part of Nowa Huta. In addition to the basis literature of the elaboration I also used the surveys made on the seniors of Nowa Huta. In this study 155 residents opinions were used. The first chapter concluded the aim of the elaboration which is the description of the habits of seniors at risk of marginalization. The literature review was included, the area and the test methods and also the spatial extend (the oldest part of Nowa Huta) and the time range or the turn of year 2011/2012 when the studies were conducted. In the second chapter the political and economic conditions were discussed and also the localization of the works and also the construction of housing estates. The third chapter is focused on the explanation of the process of marginalization of the oldest inhabitants of Nowa Huta. Such issues were discussed as: aging society, health problems, financial problems, withdrawal from the cultural life and also infrastructural problems. A daily path of life was established which shows a schematical day of a Nowa Huta senior. The fourth chapter showed how the attempts of stopping the marginalization process look like, taking into account the cultural aspect, economic, social or infrastructure improvements. The elaboration was completed by the summary chapter and also conclusions of the research conducted for this study. pl
dc.subject.pl marginalizacja, Nowa Huta, centrum, problem, pierwszy pl
dc.subject.en marginalization, Nowa Huta, center, problem, first pl
dc.contributor.reviewer Soja, Maria [SAP11007804] pl
dc.contributor.reviewer Zborowski, Andrzej [SAP11012478] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-63475-70662 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.fieldofstudy geografia społeczno-ekonomiczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)