Jagiellonian University Repository

Perspektywy rozwoju turystycznego w gminie Zaklików

pcg.skipToMenu

Perspektywy rozwoju turystycznego w gminie Zaklików

Show full item record

dc.contributor.advisor Jackowski, Antoni pl
dc.contributor.author Zielińska, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-23T21:44:58Z
dc.date.available 2020-07-23T21:44:58Z
dc.date.submitted 2012-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177098
dc.language pol pl
dc.title Perspektywy rozwoju turystycznego w gminie Zaklików pl
dc.title.alternative Prospects for the development of tourism in the municipality Zaklików pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest zaprezentowanie perspektyw rozwoju turystycznego w Gminie Zaklików oraz analiza regionu pod kontem rozwoju na jego terenie różnych form turystyki. Pierwszy rozdział zawiera informacje dotyczące położenia geograficznego oraz struktury Gminy Zaklików, historię miejscowości wchodzących w skład gminy, obecną ofertę turystyczną oraz strukturę i wielkość ruchu tutystycznego. W drugim rozdziale omówione zostały walory przyrodnicze i kulturowe regionu, które mają wpływ na jego atrakcyjność w oczach potencjalnych turystów. Jest w nim zawaty rówineż projekt ścieżki dydaktycznej dla uczniów szkoły podstawowej. Trzeci rozdział zawiera analizę turystyczną SWOT Gminy Zaklików. Są w nim opisane mocne i słabe strony związane z środowiskiem wewnętrznym gminy oraz szanse i zagrożenia płynące z zewnątrz gminy. pl
dc.abstract.en The aim of this work is to present the perspectives of development of tourism in the Municipality Zaklików and analysis of the region into account in the development of different forms of tourism.The first chapter contains information about the geographical location and structure of the municipality Zaklików, the history of the village included in the municipality's existing tourist offer and traffic volume tourism.The second chapter discusses the natural and cultural values of the region, which have an impact on its attractiveness in the eyes of potential tourists. It contains also nature trail project for elementary school students.The third chapter contains a SWOT analysis of the tourism Zaklików Municipality. It describes the strengths and weaknesses associated with the indoor environment, and community opportunities and threats coming from outside the community. pl
dc.subject.pl Zaklików, rozwój turystyczny, walory turystyczne, atrakcyjność, zagospodarowanie turystyczne pl
dc.subject.en Zaklików, tourist development, tourist attractions, attractiveness, tourist infastructure pl
dc.contributor.reviewer Sołjan, Izabela [SAP11015591] pl
dc.contributor.reviewer Jackowski, Antoni pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-63459-68525 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.fieldofstudy turystyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)