Jagiellonian University Repository

Wpływ turystyki na przemiany społeczno-ekonomiczne gminy Kamienica

pcg.skipToMenu

Wpływ turystyki na przemiany społeczno-ekonomiczne gminy Kamienica

Show full item record

dc.contributor.advisor Kurek, Włodzimierz [SAP11005839] pl
dc.contributor.author Majchrzak, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-07-23T21:44:20Z
dc.date.available 2020-07-23T21:44:20Z
dc.date.submitted 2012-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177088
dc.language pol pl
dc.title Wpływ turystyki na przemiany społeczno-ekonomiczne gminy Kamienica pl
dc.title.alternative Influence of tourism on socio-economic changes of gmina Kamienica pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy dyplomowej było ukazanie w jakim stopniu turystyka oddziałuje na przemiany społeczno-ekonomiczne Gminy Kamienica. W pracy został omówiony aspekt położenia gminy, który w wielu wymiarach będzie miał szeroki wpływ na przyszły rozwój miejscowości. Kolejne rozdziały poruszają tematykę historii gminy, zachodzących zmian, omawiają walory kulturowe i przyrodnicze, na których opierać się będzie oferta turystyczna. Poruszono zagadnienia związane z rozbudową i potencjałem zagospodarowania turystycznego, jak również przeanalizowano jego obecny stan pod kątem planowanej funkcji uzdrowiskowej. Do przeanalizowania zachodzących zmian zostały wykorzystane badania ankietowe oraz koncepcja cyklu ewolucji obszaru turystycznego. Wszystkie omówione w pracy elementy zostały przeanalizowane pod kątem możliwości utworzenia produktu turystycznego oraz jego późniejszej konkurencyjności na rynku turystycznym. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis was show how tourism influences on socio-economic changes of Gmina Kamienica. In this thesis, the aspect of position Gmina Kamienica was discussed and how it will effect on the future development of the village. Another chapters discuss history, changes, natural and cultural values which will be the main points of touristic offer. Thesis discusses also issues related to tourist development and future spa function. For the analyze of changes, the survey was used and also the concept of tourist area cycle of evolution. Every discussed element was analyzed in terms of opportunities of creating the touristic product as well as its future competitiveness on the tourist market. pl
dc.subject.pl Turystyka, przemiany, ekonomia, społeczeństwo, Gmina Kamienica pl
dc.subject.en Tourism, transformation, economy, society, Gmina Kamienica pl
dc.contributor.reviewer Pawlusiński, Robert [SAP11018255] pl
dc.contributor.reviewer Kurek, Włodzimierz [SAP11005839] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-63447-82238 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.fieldofstudy turystyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)