Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie zbiorowości internetowych w celach marketingowych

pcg.skipToMenu

Wykorzystanie zbiorowości internetowych w celach marketingowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Korwin-Piotrowska, Dorota [SAP11014910] pl
dc.contributor.author Flack, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T23:32:41Z
dc.date.available 2020-07-21T23:32:41Z
dc.date.submitted 2011-11-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176455
dc.language pol pl
dc.title Wykorzystanie zbiorowości internetowych w celach marketingowych pl
dc.title.alternative The use of the internet collectives for marketing targets pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Internet jest w dzisiejszych czasach wykorzystywany niemal w każdej sferze aktywności ludzkiej. Tak bardzo zmienił on styl życia dotychczasowego społeczeństwa, że zostało ono nazwane społeczeństwem informacyjnym. Jednak Internet jest najczęściej wykorzystywany do komunikacji z innymi ludźmi, a nie pozyskiwania informacji. Komunikacja poprzez Internet ma pozytywny wpływ na relacje powstałe poza nim, ale za jego pośrednictwem można również zawierać nowe znajomości. Więzi i zjawiska psychospołeczne zachodzące w Internecie nie są jednak jakościowo nowe i różnią się od tych zachodzących w kontaktach bezpośrednich tylko ich intensywnością, która jest związana z charakterem komunikacji zapośredniczonej komputerowo. Internet jest odzwierciedleniem społecznej przestrzeni kontaktów bezpośrednich i struktur społecznych, jakie dominują w społeczeństwie – jest częścią rzeczywistości. Zatem zbiorowości powstałe za pośrednictwem Internetu, określane jednym terminem społeczności internetowych lub wirtualnych, nie są jednym nowym typem zbiorowości, ale wieloma różnymi rodzajami zbiorowości takimi, jakie występują w kontaktach bezpośrednich i jakie zostały już opisane w socjologii. Najczęściej występującymi w Internecie typami zbiorowości nie są społeczności lokalne, ale kręgi społeczne, publiczności i grupy. Rozróżnienie zbiorowości internetowych i zwrócenie uwagi na wpływ narzędzia komunikacji zapośredniczonej komputerowo na tworzenie ich poszczególnych rodzajów ma szczególne znaczenie dla firm wykorzystujących te zbiorowości do celów marketingowych. Takie działania, nazwane Social Media Marketingiem, wpisują się w najnowsze koncepcje marketingowe, które stawiają w centrum zainteresowań klienta, a nie, jak do tej pory, produkt. Sposób promowania produktu bowiem zmieniał się na przestrzeni wieków i obecnie opiera się na działaniach jak najmniej przypominających działania perswazyjne, a więc mimetyzmie reklamy i wzroście znaczenia public relations jako dialogu z otoczeniem. Najnowsze koncepcje komunikacji marketingowej polegają więc na bezpośredniej, indywidualnej interakcji z klientami, budowaniu z nimi długotrwałych pogłębionych relacji oraz kreowaniu i utrzymywaniu ich lojalności. Dzięki swoim cechom Internet, a w szczególności jego nowa koncepcja nazwana Web 2.0, stał się doskonałym narzędziem wykorzystywanym do realizowania najnowszych strategii komunikacji marketingowej.Marki, prowadząc tzw. społecznościowy model komunikacji marketingowej, korzystają z wielu zalet, jakie przynoszą zbiorowości konsumentów w Internecie. Powinny jednak pamiętać, że w Internecie występuje wiele różnorodnych typów zbiorowości. Rozróżnienie poszczególnych typów zbiorowości pomogłoby bowiem zrozumieć ich różną naturę i różne, ważne przecież dla marek czy przedsiębiorstw, konsekwencje ich wykorzystania. Co równie ważne, rodzaj danej zbiorowości zależy od narzędzia, za pomocą którego jej członkowie się komunikują. Efekty uzyskane dzięki współpracy z internetowymi zbiorowościami konsumenckimi zależą właśnie od typu zbudowanej czy wykorzystywanej zbiorowości. pl
dc.abstract.en The Internet nowadays is used in almost every aspect of life. It has changed the lifestyle of society so much it has in effect been called information society. However the Internet is most commonly used for communicating with other people and not gaining information. Communicating via the Internet has a positive influence on the relationships created outside of it, but it also enables to make new contacts. Ties and social phenomena occuring in the Internet are not new and don't have different quality to those that are not Internet based. The only difference is in their intensity which is an effect of computer mediated communication.Internet is a reflection of social sphere and social structures that dominates in current society - is a part of real life. Therefore collectives called "virtual communities", which are coming into existence in the Internet, are not a one, new type of collective, but many different ones, as appear via direct contact and which have already been described in social studies. The most commonly found internet collectives are not local communities but social circles, audiences and groups. It is very important for companies, which use these internet collectives for marketing targets, to differentiate them and to have in mind the influence that computer mediated communication devices have on forming these collectives.Social Media Marketing is becoming a part of the latest marketing conceptions that brings most attention to the client and not product anymore. The way of promoting a product has changed over the years and is now based more often on public relations and activities that don't resemble advertising as we know it. In effect the latest marketing conception consists individual, direct and interactive communication with consuments which increases their loyalty and makes relationship with the brand stronger. Thanks to its features Internet, and especially its new conception called Web 2.0, is the best device to put the principles of latest marketing communication into practice.Brands that introduce social marketing are already able to notice the benefits which come from communication with the consumer collectives in the Internet. However companies need to bare in mind that there are many varied types of collectives in the Internet. Diversification of individual types of collectives would help to usderstand their different nature and different advantages they bring. It is also important, that particular type of collective is determined by a particular type of devise which members of that collective use to communicate. Results which are achieved thanks to cooperation with internet consumer collective precisely depend on the type of that collective. pl
dc.subject.pl internetowa zbiorowość konsumencka, wirtualna społeczność, marketing społecznościowy, Web 2.0, marketing internetowy, marketing interaktywny pl
dc.subject.en the internet consumer collective, virtual community, social media marketing, Web 2.0, the internet marketing, interactive marketing pl
dc.contributor.reviewer Lubaszewski, Wiesław [SAP11016984] pl
dc.contributor.reviewer Korwin-Piotrowska, Dorota [SAP11014910] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62909-42879 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy elektroniczne przetwarzanie informacji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)