Jagiellonian University Repository

Ustrój federalny na przykładzie Związku Australijskiego.

pcg.skipToMenu

Ustrój federalny na przykładzie Związku Australijskiego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Zięba, Andrzej [SAP11012329] pl
dc.contributor.author Luty, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T23:28:42Z
dc.date.available 2020-07-21T23:28:42Z
dc.date.submitted 2011-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176391
dc.language pol pl
dc.title Ustrój federalny na przykładzie Związku Australijskiego. pl
dc.title.alternative The federal structure on the example of Commonwealth of Australia. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Poniższa praca jest próbą zmierzenia się z problemem państwa federalnego oraz przedstawienia złożoności takiej formy ustroju, na przykładzie Związku Australijskiego. Wybór tematu pracy dokonał się głównie ze względu, na chęć zgłębienia wiedzy, na temat tego właśnie państwa, pomijanego niejednokrotnie w monografiach, podejmujących problem ustrojów państwowych. Praca miała na celu ukazanie złożoności takiej formy państwa i jej skomplikowanych rozdziałów kompetencji, przy jednoczesnej sprawności administrowania krajem.W początkowej części pracy, w rozdziale pierwszym zaprezentowałam historię Australii, od momentu kształtowania pierwszych kolonii, na owym terytorium, do chwili utworzenia Związku Australijskiego, opartego na już przyjętej ustawie zasadniczej. Kolejno zatem w poszczególnych podrozdziałach ukazuję przybycie pierwszych osadników europejskich, tworzenie kolonii karnych, oraz pojawienie się pierwszych praw, zasad i podstaw ustrojowych. W dalszych podrozdziałach pojawia się wzmianka o pierwszych projektach konstytucyjnych, próbach skodyfikowania prawa i ustanowienia wspólnej konstytucji dla wszystkich kolonii.Rozdział drugi przedstawia demokratyczne zasady działania państwa, na których jest ono oparte. Jest tutaj mowa, m.in. o zasadzie suwerenności, trójpodziale władzy, pluralizmie politycznym, czy najważniejszej zasadzie federalizmu. Nad tym właśnie ostatnim elementem, skupia się w pracy większa uwaga, przedstawione zatem zostały w poszczególnych podrozdziałach pojęcia federacji, federalizmu oraz formy federalizmu. Charakterystyczne jest także, w przypadku tego kraju wyodrębnienie kompetencji w federacji na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego Australii, co znalazło swój opis w jednym z podrozdziałów.Rozdział trzeci, to ukazanie przeze mnie władz centralnych, ich struktur, poprzez dokładniejszy opis poszczególnych form władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Kolejne podrozdziały opisują trójpodział władzy, jego poszczególne elementy, jak również ich współdziałanie oraz zależności. W ostatnim rozdziale niniejszej pracy dokładniej skupiam się na statusie części składowych Związku, autonomii ustrojowej poszczególnych stanów. Jeden z podrozdziałów mówi o instytucjonalnych podstawach współpracy federalno-stanowej, jak również wspomniane zostaje pojęcie federalizmu horyzontalnego, czyli wzajemnego współdziałania na szczeblu stanowym. W mniejszym stopniu przedstawione są struktury instytucjonalne w poszczególnych stanach, odnoszące się do podziału władzy. pl
dc.abstract.en The following thesis is an attempt to deal with the problem of the federal state and to present the complexity of such form of political system on the example of Commonwealth of Australia. The choice of the subject has been made mainly because of the desire to explore the knowledge about this country, often forgotten in monographs, which take up the issue of political systems. The thesis aimed to show the complexity of such form of the state and its complex chapters of competence, while the efficiency of administering the country.In the initial part of the thesis, in the first chapter I presented the history of Australia, since the formation of the first colonies on this territory, until the establishment of the Commonwealth of Australia, based on the already adopted Basic Law. Therefore subsequently in the individual subsections I have shown the arrival of the first European settlers, creation of penal colonies and the appearance of the first laws, rules and constitutional grounds. In further subsections appears the first mention of the constitutional projects, attempts to codify the law and the establishment of a common constitution for all colonies.The second chapter presents the democratic principles of the country, on which it has been based. I have mentioned here the principle of sovereignty, a tripartite division of powers, political pluralism, and the most important principle of federalism. To that last element, the work focuses more attention, therefore, in different subsections of the concept of federation, federalism and the forms of federalism have been presented. In the case of this country, the separation of competences in a federation under the jurisprudence of the Supreme Court of Australia is also characteristic, which found its description in one of the subsections.In the third chapter, I have shown central authorities, their structures, through a more accurate description of the various forms of government: legislative, executive and judiciary. The following sections describe the separation of powers, its individual components, as well as their interaction and dependencies. In the last chapter of this work I specifically focused on the status of the components of the Commonwealth and political autonomy of individual states. One of the subsection refers to the institutional foundations of federal and state cooperation. Also the concept of horizontal federalism that is mutual cooperation at state level is being mentioned. To a lesser extent, institutional structures in individual states are presented, referring to the separation of powers. pl
dc.subject.pl ustrój federalny, trójpodział władzy, Australia pl
dc.subject.en federal structure, division of powers, Australia pl
dc.contributor.reviewer Kowalski, Grzegorz [SAP11017900] pl
dc.contributor.reviewer Zięba, Andrzej [SAP11012329] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62836-7522 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy politologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)