Jagiellonian University Repository

Celibat w kontekście ponowoczesności: analiza wybranych artykułów prasowych

pcg.skipToMenu

Celibat w kontekście ponowoczesności: analiza wybranych artykułów prasowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Slany, Krystyna [SAP11008621] pl
dc.contributor.author Bartocha, Kinga pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T23:26:05Z
dc.date.available 2020-07-21T23:26:05Z
dc.date.submitted 2011-10-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176349
dc.language pol pl
dc.title Celibat w kontekście ponowoczesności: analiza wybranych artykułów prasowych pl
dc.title.alternative Clerical celibacy in the context of postmodern reality: an analysis of selected magazine articles pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematyka związana z celibatem księży katolickich jest bardzo szeroka i złożona. Niniejsza praca ma na celu ukazanie wycinka tej dyskusji, jaką jest obraz celibatu przedstawiany w artykułach dwóch tygodników: Polityki oraz Tygodnika Powszechnego. Głównym założeniem jest pogląd, że czasopisma głównego nurtu zarówno przedstawiają opinie dominujące w społeczeństwie, jak też aktywnie na te poglądy wpływają. Opierając się na danych dotyczących popularności wartości ponowoczesnych w społeczeństwie polskim, takich jak indywidualizm i idea samodzielnego kształtowania własnej tożsamości, postawiłam hipotezę, iż zarówno w Tygodniku Powszechnym jak i w Polityce zjawisko celibatu i problemów z nim związanych pokazane jest właśnie przez pryzmat tych wartości. Jako metodę badawczą przyjęłam analizę dyskursu z elementami analizy treści. Wśród badanych elementów znalazły się między innymi takie aspekty jak ocena samego celibatu i sytuacji łamania go, charakterystyka księży nieprzestrzegających tej zasady czy opisy sytuacji kobiet związanych z duchownymi. Wyniki analizy pokazały, że wartości indywidualistyczne są bardzo widoczne w publikacjach obu czasopism. Księża nieprzestrzegający zasady celibatu są postrzegani przez pryzmat swoich indywidualnych potrzeb i wyborów życiowych, przyznaje im się prawo do stanowienia o sobie. Sama krytyka celibatu opiera się też na zarzutach, że Kościół nie bierze pod uwagę faktu, że klerycy w seminarium a później księża w różny sposób przeżywają samotność i bezżeństwo, a nakaz celibatu stoi w sprzeczności z założeniem, że sam celibat to charyzmat, czyli łaska, którą obdarzani zostają nieliczni.Obydwa czasopisma zwracają też uwagę, że nakaz celibatu nie funkcjonuje tak, jak powinien w swoich założeniach – liczne są przypadki łamania przez księży zasady celibatu i czystości seksualnej, niejednokrotnie jawne i tolerowane zarówno przez społeczność lokalną jak i władze kościelne. Stanowią one dowód na to, że mimo sztywnych nakazów instytucjonalnych wielu księży i tak realizuje swoje własne projekty życiowe dokonując indywidualnych wyborów.Praca ta opisuje jedynie niewielki wycinek dyskusji, jaka toczy się wokół celibatu w Kościele rzymskokatolickim, nie ma jednak wątpliwości, że potrzebne są szeroko zakrojone badania, które mogłyby stanowić przyczynek do merytorycznej dyskusji na ten temat na łonie samego Kościoła. pl
dc.abstract.en The issue of catholic priests’ celibacy is very broad and complex. The aim of this work is to present a fragment of this whole discours, which is the image of celibacy emerging from the articles of two weekly magazines: Polityka and Tygodnik Powszechny. As the underpinning I assumed the idea that mainstream magazines reflect the opinions popular among the society as well as forge them at the same time. Based on the data on how popular postmodern values are in the polish society, a following hypothesis was proposed: the phenomenon of clerical celibacy is being described in the framework of postmodern values in both Tygodnik Powszechny and Polityka. As the research method I chose a discours analysis with the elements of content analysis. As for the researched issues, multiple aspects were concerned, such as evaluation of the celibacy as such, the description of priests who do not follow the principle of celibacy or the issue of women in relationships with the priests. As the results of my analysis presented, the individualistic valuses are very visible in the articles in both magazines. The priests who break the principle of celibacy are being perceived in the context of their individual needs and life choices, they are granted the right of self-determination.As far as the critique is concerned, the main point is that the Church does not take into account the fact that the clerics and later the priests deal with their loneliness and celibacy in various ways, and the principle of obligatory celibacy contradicts with the idea of a gift that only few is given. What is more, both of the magazines point to the fact of malfunctioning of the celibacy nowadays: there are multiple cases of priests who do not follow the principle of celibacy and sexual chastity, which is frequently accepted by the local community and catholic authorities. They prove that beyond strict institutional orders, numerous priests follow their own life projects and make their individual choices. This work describes only minimal part of the discussion that grows over the issue of celibacy in catholic Church, however there is no doubt that more thorough research is needed to start a substantial discussion in the Church itself. pl
dc.subject.pl celibat, ponowoczesność, Polityka, Tygodnik Powszechny pl
dc.subject.en clerical celibacy, postmodernity, Polityka, Tygodnik Powszechny pl
dc.contributor.reviewer Ślusarczyk, Magdalena [SAP11018828] pl
dc.contributor.reviewer Slany, Krystyna [SAP11008621] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62789-64057 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl
dc.fieldofstudy społeczno-kulturowa tożsamość płci pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)