Jagiellonian University Repository

REKLAMA W BIURACH PODRÓŻY DZIAŁAJĄCYCH NA POLSKIM RYNKU TURYSTYCZNYM

pcg.skipToMenu

REKLAMA W BIURACH PODRÓŻY DZIAŁAJĄCYCH NA POLSKIM RYNKU TURYSTYCZNYM

Show full item record

dc.contributor.advisor Klima, Janina [SAP11012527] pl
dc.contributor.author Pająk, Hanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T23:25:46Z
dc.date.available 2020-07-21T23:25:46Z
dc.date.submitted 2011-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176344
dc.subject.other turystyka – biuro podróży – reklama – potrzeby ludzkie pl
dc.title REKLAMA W BIURACH PODRÓŻY DZIAŁAJĄCYCH NA POLSKIM RYNKU TURYSTYCZNYM pl
dc.title.alternative Advertisement in travel agencies operating on the Polish tourist market pl
dc.type master pl
dc.abstract.en This paper focuses on the issue of advertising activities within the travel agencies on the Polish tourist market. Its aim is to show the scale and the multiple forms of advertising that the travel agencies use to achieve its objectives, taking into account the needs of customers.The first chapter presents the issue of tourism - the definitions, its characteristics, functions and determinants. It also highlights the criteria of the tourism division which manifest in various forms and practices in other to meet the needs of different types of tourists.The second chapter presents the existence of travel agencies on the tourist market, their forms and their short history. Then it shows the characteristics of the Polish tourist market and the leading travel agencies.The third chapter describes the issue of advertising, its functions, objectives and tasks, including types of advertising, the advantages and disadvantages of specific advertising medium. In addition, this chapter places great emphasis on advertising on the Internet because of its rapid development and increase in the number of recipients from year to year.The fourth chapter is devoted to advertising in selected travel agencies. First, it presents three previously selected companies and their market position, and then focuses on their advertising activities. In the second part of this chapter the results of studies on some associations, the expectations and requirements for holiday trips where highlighted. In addition, the results relating to the association of travel agencies by the advertising recipient and the activities websites of such kind of companies by respondents were also portrayed. pl
dc.abstract.other Praca skupia się na działalności reklamowej wybranych biur podróży na polskim rynku turystycznym. Pragnie ona pokazać skalę tej aktywności oraz mnogość form przekazu reklamowego, jakie stosują one, aby osiągnąć wyznaczone cele, uwzględniając przy tym potrzeby odbiorców.Pierwszy rozdział prezentuje zagadnienie turystyki - definicje, jej specyfikę, funkcje oraz determinanty. Nawiązuje on także do kryteriów podziału turystyki przejawiających się w rozmaitych formach jej uprawianie, których zadaniem jest zaspokajanie potrzeb różnych typów turystów.Rozdział drugi przedstawia działalność biur podróży na rynku turystycznym, ich formy oraz krótką historię, aby pod koniec skupić się na charakterystyce polskiego rynku turystycznego oraz wiodących na nim biur podróży.Rozdział trzeci ukazuje czym jest reklama, jakie ma funkcje, cele i zadania, ale również, jakie są jej rodzaje oraz jakie zalety i wady posiadają konkretne środki tego typu przekazu. Ponadto rozdział ten duży nacisk kładzie na reklamę w Internecie ze względu na jej szybki rozwój oraz zwiększający się z roku na rok dostęp do większej liczby odbiorców.Rozdział czwarty poświęcony jest reklamie wybranych biur podróży. W pierwszej kolejności prezentuje on trzy wytypowane wcześniej przedsiębiorstwa oraz ich pozycje na rynku, a następnie skupia się na ich działalności reklamowej. W drugiej części zaprezentowane są wyniki badań dotyczące skojarzeń, oczekiwań oraz wymagań w odniesieniu do wyjazdów urlopowych, a ponadto wyniki odnoszące się do kojarzenia biur podróży przez odbiorców reklam oraz aktywności badanych na stronach internetowych tego typu podmiotów. pl
dc.subject.en tourism – travel agency – advertisement – human needs pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.reviewer Klima, Janina [SAP11012527] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62783-35342 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)