Jagiellonian University Repository

Rozwój prawa użytkowania wieczystego w okresie półwiecza istnienia instytucji w Polsce

pcg.skipToMenu

Rozwój prawa użytkowania wieczystego w okresie półwiecza istnienia instytucji w Polsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Kremer, Elżbieta [SAP11010530] pl
dc.contributor.author Bielicka, Daria pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T23:23:02Z
dc.date.available 2020-07-21T23:23:02Z
dc.date.submitted 2011-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176302
dc.language pol pl
dc.title Rozwój prawa użytkowania wieczystego w okresie półwiecza istnienia instytucji w Polsce pl
dc.title.alternative Development of the right of perpetual usufruct during the fifty years of existence of this institution in Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska ma na celu ukazanie rozwoju instytucji użytkowania wieczystego od czasu jej powstania aż do dnia dzisiejszego, uwzględniając także najnowszą nowelizację z dn. 28 lipca 2011 r. Praca jest w głównej mierze pracą historyczną, składającą się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi o rozwoju stosunków emfiteutycznych na świecie, począwszy od starożytności, poprzez średniowiecze i czasy nowożytne w wybranych państwach europejskich. Dodatkowo w tym rozdziale opisana została sytuacja kształtowania się takich stosunków na ziemiach polskich aż do roku 1961, kiedy to prawo użytkowania wieczystego stało się oficjalną formą gospodarowania na gruncie państwowym. Drugi rozdział mojej pracy zawiera historię rozwoju instytucji użytkowania wieczystego, począwszy od ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach z 14 lipca 1961 r. W rozdziale tym chronologicznie opisuję zmiany zachodzące w poszczególnych elementach kształtujących prawo użytkowania wieczystego. Kolejny rozdział przedstawia użytkowanie wieczyste w obowiązującym na dzień 1 września 2011 r. stanie prawnym. Kolejno omawiane są poszczególne elementy tego prawa, ze szczególnym naciskiem na te, które przechodziły największą rewolucję i zostały dostosowane do realiów, w których żyjemy. Ostatni rozdział jest odpowiedzią na pytanie „co z przyszłością prawa użytkowania wieczystego?”. Zawiera on omówienie trzech radykalnych koncepcji, proponujących likwidację prawa użytkowania wieczystego i zastąpienie go: prawem zabudowy, prawem własności czasowej oraz całkowitą własnością. Druga część tego rozdziału zawiera omówienie zmian, które 9 października 2011 r. wchodzą w życie ustawą z dn. 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, a zostały one uchwalone w trakcie pisania tej pracy magisterskiej. pl
dc.abstract.en The aim of this master’s thesis is to present the development of the institution of perpetual usufruct from the time of its establishment till today, including the latest amendment dated 28 July 2011.This thesis is mainly a historical work consisting of four chapters. The first chapter consists of the development of emphyteutical relations in the world from ancient times and the Middle Ages to modern times in selected European countries. In addition, this chapter describes the formation of these relations in Polish lands till 1961, when the right of perpetual usufruct became an official form of management of state-owned lands. The second chapter of my thesis contains a history of development of the institution of perpetual usufruct, beginning from the Law of 14 July 1961 on land management in cities and housing estates. This chapter describes in chronological order changes occurring in particular elements forming the right of perpetual usufruct. The subsequent chapter presents perpetual usufruct in legal circumstances valid on 1 September 2011. Individual elements of this law are discussed here successively, with particular stress on those that have undergone the biggest revolution and have been adapted to the reality in which we live. The last chapter is an answer to the question about the future of the right of perpetual usufruct. It contains an overview of three radical conceptions proposing the liquidation of the right of perpetual usufruct and its replacement with the right to build up a plot, the right of temporary ownership and full ownership. The second part of this chapter contains an overview of changes that come into force on 9 October 2011 under the Law of 28 July 2011 on the amendment of the Law on real property management and other specific laws and were adopted at the time of writing of this master’s thesis. pl
dc.subject.pl użytkowanie wieczyste, nieruchomości, prawo cywilne pl
dc.subject.en perpetual usufruct, civil law, pl
dc.contributor.reviewer Truszkiewicz, Zygmunt [SAP11010974] pl
dc.contributor.reviewer Kremer, Elżbieta [SAP11010530] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62740-64050 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)