Jagiellonian University Repository

Zaufanie w kontekście portali społecznościowych

pcg.skipToMenu

Zaufanie w kontekście portali społecznościowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Flis, Maria [SAP11008884] pl
dc.contributor.author Kurek, Maciej pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T22:43:08Z
dc.date.available 2020-07-21T22:43:08Z
dc.date.submitted 2011-10-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175668
dc.subject.other zaufanie, internet, portale społecznościowe, anonimowość pl
dc.title Zaufanie w kontekście portali społecznościowych pl
dc.title.alternative Trust int the context of social network sites pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The dissertation attempts to analyze the phenomenon of anonymity onthe internet. The author argues that the decision of making one’spersonal data public is influenced not only by the tool through whichcommunication occurs, but also other factors, such as thecommunication partner and whether he is a recipient of trust.The starting point for theoretical considerations is the concept oftrust proposed by Piotr Sztompka. Using this author’s approach thepaper considers the practice of publishing personal data on socialnetworking websites as behavior resulting from trust, which internetusers have towards various partners of communication taking place viathe internet.The theoretical deliberations are accompanied by results of aqualitative study conducted among people registered on Facebook, aimedat exploring relations between trust and the publishing of personaldata on the internet. The research also identifies key recipients oftrust and investigates whether the respondents are aware of the risksarising from the publication of personal data on the Web.The dissertation discusses different concepts of trust and riskdevised in the social sciences, the phenomenon of anonymity on theinternet and the risks accompanying the publishing of personal data onthe internet. Research conducted by the author of the paper isconfronted with various other studies prominent in the field, as wellas empirical data pertaining to the popularity of various socialnetworking websites and similar services used in Poland. pl
dc.abstract.other Punktem wyjścia rozważań teoretycznych jest koncepcja zaufania zaproponowaną przez Piotra Sztompkę. Korzystając z ujęcia autora dokonano analizy praktyki publikowania danych osobowych w portalach społecznościowych jako zachowania będącego wynikiem zaufania, którym internauci darzą różnych partnerów komunikacji odbywającej się za pośrednictwem sieci. Rozważania teoretyczne zostały poparte wynikami badań, przeprowadzonych wśród osób zarejestrowanych w serwisie Facebook. Problemem badawczym jest związek pomiędzy publikowaniem danych osobowych w Internecie a zaufaniem. Główne pytanie badawcze brzmi: czy udostępnianie istotnych informacji na swój temat w Internecie jest związane z zaufaniem? Badania mają również wskazać potencjalnych adresatów zaufania oraz sprawdzić czy badane osoby są świadome zagrożeń, wynikających z publikowania danych osobowych w sieci. Praca zawiera omówienie wyników dotychczasowych badań oraz tło teoretyczne, niezbędne do wyjaśnienia problemu badawczego. Wskazano źródła zainteresowania nauk społecznych tematyką zaufania, przedstawiono różne definicje pojęcia oraz zagadnień blisko związanych z zaufaniem, takich jak ryzyko i adresaci zaufania. Część poświęcona portalom społecznościowym ma na celu doprecyzowanie pojęcia portalu i zawiera przegląd cech charakterystycznych tego typu serwisów, które pojawiają się w pracach innych autorów. Na tej podstawie podjęto próbę budowy definicji na potrzeby dalszej analizy. W tej części pracy znalazł się również przegląd wyników badań, obrazujący popularność serwisów społecznościowych wśród polskich internautów. Kolejna część pracy jest poświęcona zjawisku anonimowości w Internecie i ma na celu wykazanie, że istnieje szereg czynników, decydujących o tym, że internauci decydują się komunikować używając pseudonimów lub występując pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Rozdział zawiera definicję anonimowości w kontekście Internetu oraz wyniki badań wskazujące na różnice w podejściu do publikowania danych osobowych pomiędzy portalami społecznościowymi a innymi usługami dostępnymi w sieci. W tej części poruszono również temat zagrożeń związanych z ujawnianiem personaliów w Internecie.Część badawcza zawiera przedmiot i cel badań oraz doprecyzowanie głównego problemu badawczego. Zawarto w niej opis metod i technik zastosowanych podczas zbierania danych, opis przewodnika, krótką charakterystykę uczestników badania oraz omówienie wyników analizy przeprowadzonych wywiadów. Pracę kończą wnioski, odnoszące uzyskane wyniki do głównego problemu badawczego oraz rekomendacje do dalszych badań. pl
dc.subject.en trust, internet, social networking sites, anonymity pl
dc.contributor.reviewer Flis, Maria [SAP11008884] pl
dc.contributor.reviewer Niezgoda, Marian [SAP11005100] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62046-40317 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)