Jagiellonian University Repository

Osobowość postaci w wybranych dramatach Juliusza Słowackiego.

pcg.skipToMenu

Osobowość postaci w wybranych dramatach Juliusza Słowackiego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Próchnicki, Włodzimierz [SAP11007187] pl
dc.contributor.author Czech, Barbara pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:20:28Z
dc.date.available 2020-07-20T20:20:28Z
dc.date.submitted 2011-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175164
dc.language pol pl
dc.title Osobowość postaci w wybranych dramatach Juliusza Słowackiego. pl
dc.title.alternative Personality in the form of selected dramas of Juliusz Słowacki pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Moja praca stanowi próbę odczytania wybranych dramatów Słowackiego przy wykorzystaniu różnego rodzaju koncepcji, dotyczących psychologicznych motywów postępowania postaci. Na pierwszym planie umieszczone zostały postacie tytułowe z wybranych utworów Słowackiego. Analizie poddano ich cechy osobowości, relacje, w jakich postawione zostały względem innych i otaczającego świata.Założeniem głównym było sprawdzenie, na ile cechy ujawnione w bohaterach są wynikiem osobistych przeżyć twórcy, który jako kreator wyposażał postacie w swoje lęki, marzenia, własne wizje. Pierwszy rozdział pracy został poświęcony sylwetce Słowackiego i stanowi próbę wgłębienia się w mechanizmy psychiczne poety. Wykorzystane do tego zostaną nie tylko różne interpretacje biografii, dokonane do tej pory przez badaczy twórczości Słowackiego, ale też bogata korespondencja Słowackiego. Głównymi problemami tego rozdziału będzie specyfika podejścia pisarza do płci przeciwnej, w dużym stopniu ukształtowana poprzez jego relacje z matką; a także wpływ momentu dziejowego, w którym tworzył Słowacki i to, jak epoka wpłynęła na jego utwór oraz osobowość. Ważnym tematem w tym kontekście wydaje się również kwestia współczesnego odczytania dzieł tego pisarza – dzisiejsza wiedza psychologiczna pozwala bowiem na nowo podejmować problematykę wpływu autora na tworzony tekst i jego umiejętności poznawcze. Również i ten wątek zostanie poruszony w pierwszym rozdziale niniejszej pracy.Kolejne rozdziały stanowią już studium konkretnych bohaterów literackich, pojawiających się w dziełach Słowackiego. Rozdział drugi, poświęcony kobiecym sylwetkom, ukazuje dwie bohaterki – Balladynę i Lillę Wenedę, analizując ich rysy psychologiczne. W trzecim rozdziale przyjrzano się natomiast postaciom mężczyzn u Słowackiego, a na ich przedstawicieli wybrani zostali Ksiądz Marek i Kordian. pl
dc.abstract.en My work is an attempt to read the selected plays, Slovak, using different kinds of concepts, the psychological motives of characters. In the foreground are figures placed the title of the selected works of Slovakia. We analyzed their personality traits, relationships in which they were raised in relation to other and the surrounding world.Main premise was to see how the features disclosed in the heroes are the result of personal experiences the author, who as the creator equipped the characters in their fears, dreams, their own vision.The first chapter is devoted to work and Slovak silhouette is an attempt to recess at the mental mechanisms of the poet. Used for this are not only different interpretations of the biography, made so far by the work of Slovak researchers, but also the rich correspondence of Slovakia. The main problems of this chapter will approach the specificity of the writer to the opposite sex, largely shaped by his relationship with his mother, and the impact of the historical moment in which the Slovak created and how age has affected his work and personality. An important theme in this context seems to be also a matter of a contemporary reading of the works of this writer - today's psychological knowledge allows for a new take on the problems affect the author created the text and his cognitive skills. Also, and this topic will be addressed in the first chapter of this work.Subsequent chapters are already a study of specific literary heroes, appearing in works of Slovak. The second chapter, devoted to the female body styles, shows the two heroines - and Lilla Balladyna Weneda, analyzing their psychological traits. The third chapter looked at the figures of men in Slovak, and their representatives were elected Father Marek and Kordian. pl
dc.subject.pl dramat, Słowacki, osobowość pl
dc.subject.en drama, personality, Slowacki pl
dc.contributor.reviewer Wróbel, Józef [SAP11010094] pl
dc.contributor.reviewer Próchnicki, Włodzimierz [SAP11007187] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61609-70103 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)