Jagiellonian University Repository

Синхронный киноперевод и его особенности (на материале русскоязычной звуковой дорожки фильма Назад в будущее)

pcg.skipToMenu

Синхронный киноперевод и его особенности (на материале русскоязычной звуковой дорожки фильма Назад в будущее)

Show full item record

dc.contributor.advisor Miakiszew, Władimir [SAP11016304] pl
dc.contributor.author Gąsiorska, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:14:06Z
dc.date.available 2020-07-20T20:14:06Z
dc.date.submitted 2011-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175063
dc.subject.other Транслатология, синхронный перевод, переводческая эквивалентность, перестройка pl
dc.title Синхронный киноперевод и его особенности (на материале русскоязычной звуковой дорожки фильма Назад в будущее) pl
dc.title.alternative Przekład synchroniczny i jego cechy charakterystyczne (na materiale filmu "Powrót do przyszłości") pl
dc.title.alternative Simultaneous movie interpretation and its features (based on the Russian version of movie "Back to the future") pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca magisterska jest próbą zbadania warsztatu A. Gavrilova, drogą porównania jego tłumaczenia filmu Powrót do przeszłości z tłumaczeniem dostępnym w oficjalnej sprzedaży oraz tekstem oryginalnym.Głównym celem pracy było przedstawienie historycznych przyczyn pojawienia się przekładu synchronicznego, opisanie, zgłębienie i zbadanie podstaw działalności translatorskiej. Realizacji tego celu posłużyło wypełnienie trzech głównych zadań: pokazanie teoretycznych podstaw przekładu synchronicznego, prześledzenie miary zachowania ekwiwalencji w synchronicznej wersji filmu i ocena efektu końcowego tłumaczenia.We Wstępie, autor przedstawia tło historyczne początków profesji synchronicznego tłumacza filmów w Związku Radzieckim, pokazuje kształtowanie się i rozwój tej działalności także w postsowieckiej epoce. Pierwszy rozdział przedstawia teoretyczną stronę przekładu synchronicznego. Prezentuje różne klasyfikacje przekładów, by na ich fonie pokazać specyfikę obiektu badania. Szczególna uwaga skupia się na rozpatrzeniu jednego z rodzajów ustnego przekładu – synchronicznego (konferencyjnego), a także na sposobie jego realizacji. W części praktycznej pracy zostają poddane analizie dwie wersje filmu Powrót do przyszłości – tłumaczenie dostępne w oficjalnej sprzedaży i autorska synchroniczna wersja A. Gavrilova – a następnie porównane z angielskim oryginałem. Analizę poprzedza wyjaśnienie terminu „ekwiwalencja” oraz przedstawienie jego teorii. pl
dc.abstract.en This master's work was devoted to study sample of workshop of Russian movie interpreter, Andrei Gavrilov, by comparing his simultaneous interpretation of the movie „Back to the future” with the official Russian version and the original English text.In this work we want to give historical facts of simultaneous interpretation appearance, to describe, discover and learn the basics of this particular translation work. We want to show the theoretical basis of simultaneous interpretation, measure compliance to trace equivalence in simultaneous movie interpretation and, finally, to assess its attractiveness.In the introduction, author presents a brief historical background of the emergence of the profession simultaneous movie interpreter in the USSR, shows the formation and development of this phenomenon in post-Soviet era.In the first - theoretical - chapter of the phenomenon of the simultaneous interpretation is considered against the background of related translation practices. The author refers to the different classifications of translation in their background to identify the specific object of study. Particular attention is paid to the one of the varieties of interpretation - simultaneous (conference), as well as ways to implement it.In the second - the research - part of the work we compare two translated versions of the movie with the English original. Analysis is preceded by an explanation of the term "equivalence" and the representation theory of equivalence. pl
dc.abstract.other Настоящая магистерская работа была посвящена пробе исследования мастерской киносинхрониста А. Гаврилова путем сравнения его перевода фильма Назад в будущее с переводом прокатной версии и оригинальным текстом. В работе мы хотели дать представление об исторических фактах появления синхронного перевода, описать, раскрыть и изучить основы этой специфической переводческой деятельности. Реализации этой заданности способствовало решение следующих задач: показать теоретическую основу синхронного перевода, проследить меру соблюдения эквивалентности в синхронном кинопереводе и, наконец, оценить его привлекательность. Во Введени автор кратко представляет исторический фон появления зачатков профессии синхронного кинопереводчика в СССР, показывает становление и развитие этого явления в постсоветскую эпоху.В первой – теоретической – главе работы явление синхронного перевода рассматривается на фоне смежных переводческих практик. Автор обращается к разным классификациям переводов, чтобы на их фоне выявить специфику объекта исследования. Особое внимание уделяется рассмотрению одной из разновидностей устного перевода – синхронного (конференционного), а также способам его осуществления.Во второй – исследовательской – части работы рассматриваем материал переводных версий фильма путем сравнения их с английским подлинником. Анализу предшествует пояснение термина „эквивалентность” и представление теорий эквивалентности. pl
dc.subject.pl Translatologia, przekład synchroniczny, ekwiwalentność w przekładzie, pierestrojka pl
dc.subject.en Translatology, simultaneous interpretation, equivalence in translation, perestroika pl
dc.contributor.reviewer Jastrzębska, Katarzyna [SAP11020223] pl
dc.contributor.reviewer Miakiszew, Władimir [SAP11016304] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61502-66195 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy kultura Rosji i narodów sąsiednich pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)