Jagiellonian University Repository

Warunki dla konsumpcji dóbr luksusowych w Polsce

pcg.skipToMenu

Warunki dla konsumpcji dóbr luksusowych w Polsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Romaniszyn, Krystyna [SAP11011380] pl
dc.contributor.author Kuryj, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:13:17Z
dc.date.available 2020-07-20T20:13:17Z
dc.date.submitted 2011-10-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175050
dc.language pol pl
dc.title Warunki dla konsumpcji dóbr luksusowych w Polsce pl
dc.title.alternative Conditions for the consumption of luxury goods in Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca taktuje o warunkach jakie panują w Polsce dla konsumpcji dóbr luksusowych w Polsce. Warunki te podzielić można na te mające charakter ekonomiczny jak np. wysokość dochodów Polaków oraz stawki podatku VAT od towarów i usług. Istnieją także warunki mające charakter społeczny – a zaliczają się do nich występowanie lub nie nacisków ze strony grup odniesienia danej jednostki na posiadanie takich dóbr. Ważne jest również posiadanie odpowiedniego habitusu, który m. in. warunkowałby sięganie po towary z najwyższej półki. Pierwsza część pracy pokazuje w związku z tym czym jest luksus, jak jest definiowany oraz prezentuje podstawowe pojęcia, które zostały użyte w tekście. Zadaniem kolejnej części było przedstawienie przy pomocy realizowanych na terenie Polski badań rzeczywistości rodzimego rynku dóbr luksusowych. Znalazły się tam odpowiedzi na takie pytania jak: jakie produkty luksusowe Polacy kupują najczęściej? Czy jaka jest wartość tego sektora w Polsce. Ostatnia część pracy powstała na podstawie badań własnych , które potwierdziły główną hipotezę badania, mówiącą iż istnieje wpływ habitusu badanych na fakt sięgania przez nich po produkty luksusowe. pl
dc.abstract.en This work is about the conditions that prevail in Poland for the consumption of luxury goods in Poland. These conditions can be divided into economic such as the Poles incomes and the rate of VAT on goods and services. There are also social conditions including for example the pressure from reference groups of the unit on possession of such goods. It is also important to have proper habitus, which, among others can cause reaching for goods from the top shelf. The first part of the work shows, therefore, how we defined a luxury and presents basic concepts that are used in the text. The next part task was to present reality of polish luxury market based on research. This part answering questions such as which luxurious products Poles usually buy? And what is the value of this sector in Poland? The last part of the work is based on personal research, which confirmed the main hypothesis of the study, saying that there is an influence of habitus on reaching for luxury products by them. pl
dc.subject.pl dobro luksusowe, habitus, grupa odniesienia pl
dc.subject.en a luxury, habitus, reference group pl
dc.contributor.reviewer Flis, Maria [SAP11008884] pl
dc.contributor.reviewer Romaniszyn, Krystyna [SAP11011380] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61488-117409 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)