Jagiellonian University Repository

Macht des Begehrens in "Doktor Faustus" von Thomas Mann

pcg.skipToMenu

Macht des Begehrens in "Doktor Faustus" von Thomas Mann

Show full item record

dc.contributor.advisor Jaśtal, Katarzyna [SAP11014033] pl
dc.contributor.author Żak, Renata pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:12:39Z
dc.date.available 2020-07-20T20:12:39Z
dc.date.submitted 2011-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175040
dc.language ger pl
dc.subject.other władza, pożądanie, Tomasz Mann pl
dc.title Macht des Begehrens in "Doktor Faustus" von Thomas Mann pl
dc.title.alternative Władza pożądania w powieści „Doktor Faustus” Tomasza Manna pl
dc.title.alternative The power of desire in Thomas Mann’ s “Doctor Faustus” pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca magisterska ma na celu przedstawienie władzy pożądania w powieści „Doktor Faustus” Tomasza Manna. Koncepcja pracy obejmuje zaprezentowanie hierarchii różnych rodzajów pożądania, którymi kierują się bohaterowie tej powieści. Praca ta składa się z trzech części. Pierwsza część poświęcona jest sformułowaniu definicji pożądania oraz przedstawia tła filozoficzno-społecznego utworu. Ukazuje także wpływ filozofii Nietzschego na ukształtowanie omawianego dzieła a także obraz Republiki Weimarskiej ze szczególnym uwzględnienie sytuacji społecznej kobiet w tej epoce. Druga część prezentuje portrety psychologiczno-literackie bohaterów powieść istotne z punktu widzenia dalszych analiz. Portrety te koncentrują się głównie na uwarunkowaniach psychologicznych, które decydują o tym, dlaczego poszczególne postaci poddają się władzy pożądania. W części trzeciej zbadana i ukazana zostaje hierarchia i władza pożądania kierujące bohaterami powieści. Jako nadrzędny obiekt pożądania, któremu podlegają wszystkie inne dążenia i żądze, ukazane zostaje dążenie do geniuszu i artystycznego wyzwolenia, które charakteryzuje głównego bohatera powieści. pl
dc.abstract.en The following thesis aims to depict a power of desire in Thomas Mann’s novel “Doctor Faustus”. The concept of this work contains the presentation of the hierarchy of various types of desire that govern the characters of this novel.The thesis consists of three parts. The first part is devoted to the formulation of the definition of desire and presents the philosophical and social background of the novel. It also shows the influence of the philosophy of Friedrich Nietzsche on the formation of the work, as well as the image of the Weimar Republic with a particular consideration of the social situation of women in that era. The second part presents the psychological and literary portraits of the characters of the novel which are important from the viewpoint of further analysis. These portraits focus mainly on the psychological conditionings that determine why certain characters submit to the power of desire.The third part of this thesis presents and analyses the hierarchy and the power of desire that govern the characters of the novel. As the superior object of desire, that all other desires are subject to, is presented the pursuit of genius and of the artistic liberation which characterises the hero of the novel. pl
dc.abstract.other Niniejsza praca magisterska ma na celu przedstawienie władzy pożądania w powieści „Doktor Faustus” Tomasza Manna. Koncepcja pracy obejmuje zaprezentowanie hierarchii różnych rodzajów pożądania, którymi kierują się bohaterowie tej powieści. Praca ta składa się z trzech części. Pierwsza część poświęcona jest sformułowaniu definicji pożądania oraz przedstawia tła filozoficzno-społecznego utworu. Ukazuje także wpływ filozofii Nietzschego na ukształtowanie omawianego dzieła a także obraz Republiki Weimarskiej ze szczególnym uwzględnienie sytuacji społecznej kobiet w tej epoce. Druga część prezentuje portrety psychologiczno-literackie bohaterów powieść istotne z punktu widzenia dalszych analiz. Portrety te koncentrują się głównie na uwarunkowaniach psychologicznych, które decydują o tym, dlaczego poszczególne postaci poddają się władzy pożądania. W części trzeciej zbadana i ukazana zostaje hierarchia i władza pożądania kierujące bohaterami powieści. Jako nadrzędny obiekt pożądania, któremu podlegają wszystkie inne dążenia i żądze, ukazane zostaje dążenie do geniuszu i artystycznego wyzwolenia, które charakteryzuje głównego bohatera powieści. pl
dc.subject.pl władza, pożądanie, Tomasz Mann pl
dc.subject.en power, desire, Thomas Mann pl
dc.contributor.reviewer Dąbrowska, Anna [SAP11018842] pl
dc.contributor.reviewer Jaśtal, Katarzyna [SAP11014033] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61478-64723 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia germańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)