Jagiellonian University Repository

Rozwój zawodowy pracowników w firmie sektora usług finansowych

pcg.skipToMenu

Rozwój zawodowy pracowników w firmie sektora usług finansowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.author Lemanowicz, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:11:01Z
dc.date.available 2020-07-20T20:11:01Z
dc.date.submitted 2011-10-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175014
dc.subject.other awans, kariera, praca, rozwój pl
dc.title Rozwój zawodowy pracowników w firmie sektora usług finansowych pl
dc.title.alternative Professional development of employees in the company of the sector of financial services pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The subject of my dissertation addresses the issue of professional development concerning finance sector workers. Apart from the diagnosis of professional development opportunities in the analyzed institution, the thesis pertains to the role of work in human’s life as well as the importance of the career and development in the hierarchy of values of every individual.The thesis has also raised an issue of the essence of career, its objective and subjective dimensions as well as the selected models of particular careers. Furthermore, the first chapter is aimed at presenting information on planning process and the management of certain careers in organization. What is more, the theoretical part of this dissertation touches upon the matter of career development and its functions as well as the determinants of this phenomena.In the section pertaining to the own research methodology a detailed description of the procedure is discussed as well as the issue of research and the relevance of the conducted survey which performed the role of the research tool. The chapter is ended with distinct information concerning the respondents subjected to the test.At the end of the dissertation a detailed description of the survey results have been discussed. The research has been arranged, classified and presented by means of graphs and charts in order to be easily understood to everyone. The final results of the research have been accompanied by relevant comments and conclusions. pl
dc.abstract.other Przedmiotem pracy jest problematyka rozwoju zawodowego pracowników branży sektora usług finansowych. Obok zdiagnozowania możliwości rozwoju kariery w badanej instytucji, tekst traktuje o roli pracy w życiu człowieka oraz miejsca, jakie zajmuje kariera i rozwój w hierarchii wartości jednostki. W pracy omówiono istotę kariery zawodowej, jej obiektywny i subiektywny wymiar oraz wybrane modele karier. Ponadto w pierwszym rozdziale znajdują się informacje dotyczące procesu planowania i zarządzania karierą w organizacji. Część teoretyczna zawiera także wiadomości na temat rozwoju zawodowego i jego funkcji oraz determinantów przebiegu zjawiska. W części dotyczącej metodologii badań własnych znajduje się szczegółowy opis procedury i problematyki badań oraz zasadność użycia ankiety, jako narzędzia diagnozującego badane zjawisko. Rozdział kończą precyzyjne informacje na temat respondentów, którzy zostali poddani próbie.Na zakończenie szczegółowy opis wyników przeprowadzonej ankiety. Całość badań została uporządkowana, pogrupowana i zaprezentowana za pomocą wykresów i tabel, aby była zrozumiana i czytelna dla każdego. Rezultaty badań zostały opatrzone stosownymi komentarzami i wnioskami. pl
dc.subject.en career, development, promotion, work pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61452-120383 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)