Jagiellonian University Repository

Naturalistic versus educational settings for language learning.

pcg.skipToMenu

Naturalistic versus educational settings for language learning.

Show full item record

dc.contributor.advisor Witalisz, Ewa [SAP11012663] pl
dc.contributor.author Zaki, Krystyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:08:23Z
dc.date.available 2020-07-20T20:08:23Z
dc.date.submitted 2011-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174972
dc.subject.other naturalistic, educational, settings, subconscious, consciousness pl
dc.title Naturalistic versus educational settings for language learning. pl
dc.title.alternative Przyswajanie jezyka obcego w srodowisku naturalnym a nauczanie w szkole. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem ninejszej pracy jest porównanie nauczania języka obcego w odmiennych warunkach: naturalnych, gdzie język przyswajany jest w znacznej mierze podświadomie i szkolnych, gdzie nauczanie języka obcego jest celowym i świadomym procesem. Praca ta jest również próbą określenia, jak nauczanie w danym środowisku wpływa na wybrane aspekty języka obcego.Dwa pierwsze rozdziały stanowią część teoretyczną. Pierwszy rozdział dotyczy roli świadomości w przyswajaniu i nauczaniu języka obcego. Przedstawia on wybrane teorie nauczania, które podkreślają rolę świadomości i uwagi w procesie nauczania języków obcych.Drugi rozdział poświęcony jest szczegółowym opisom rożnych placówek oświatowych oferujących nauczanie języka w krajach anglojęzycznych jak i tam, gdzie język angielski nauczany jest w szkołach jako język obcy. Rozdział ten zawiera ponadto przegląd dotychczasowych badań porównujących efekty nauczania języków obcych w powyższych środowiskach. W trzecim, praktycznym rozdziale mojej pracy zawarty został cel badania, opis grupy uczestników biorących udział w badaniu, jak i sposób jego przeprowadzenia. Zostały również przedstawione i omówione wyniki badań, które potwierdzają przestawione wcześniej hipotezy. Dowodzą one również, że dzieci uczące się języka angielskiego w naturalnym otoczeniu celują pod względem płynności wymowy jak i słownictwa, jednak wykazują niższy poziom znajomości gramatyki niż dzieci uczące się języka w polskiej szkole. Jednakże wbrew powszechnej opinii, poziom znajomości języka angielskiego pomiędzy obu grupami nie jest diametralnie różny co dowodzi, że nauczanie języka angielskiego w warunkach szkolnych przynosi porównywalne efekty. pl
dc.abstract.other This thesis focuses on the comparison of different settings for language learning: naturalistic, where language is acquired subconsciously and instructed or formal, where conscious learning of a foreign language takes place in educational establishments. Furthermore, this thesis attempts to identify the aspects of language learning which are best realized in each of these settings. The first chapter provides a theoretical background and focuses on the role of consciousness in the process of second language acquisition and foreign language learning. It provides an overview of theories relevant to the understanding of the concept of consciousness, attention and awareness and their importance in language learning. The second chapter is fully dedicated to the detailed description of variations existing within naturalistic and educational language learning settings. The last part of this chapter reviews the extensive research available which compares linguistic achievements of second language learners in naturalistic contexts with that of foreign language learners in instructed settings. The aim and the background of the study, the profile of the subjects involved and the procedure employed in the research are presented in the third chapter of this thesis. The results of the study are analyzed and discussed. They sustain the proposed hypotheses and confirm that learners in the naturalistic settings achieve higher levels of oral fluency and lexical richness while formal educational settings are more effective in terms of grammatical knowledge. The study also demonstrates that, contrary to a general assumption, the linguistic achievements of the foreign language learners are not far behind and are comparable with the level of language proficiency of second language learners in the naturalistic settings.   pl
dc.subject.pl srodowisko, naturalne, szkolne, swiadomosc, podswiadomosc pl
dc.contributor.reviewer Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta [SAP11009094] pl
dc.contributor.reviewer Witalisz, Ewa [SAP11012663] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61407-120412 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)