Jagiellonian University Repository

Bezpieczeństwo energetyczne Polski - terminologia i aspekty prawne, stan obecny na tle innych krajów UE i perspektywy rozwoju.

pcg.skipToMenu

Bezpieczeństwo energetyczne Polski - terminologia i aspekty prawne, stan obecny na tle innych krajów UE i perspektywy rozwoju.

Show full item record

dc.contributor.advisor Matczewski, Andrzej [SAP11016510] pl
dc.contributor.author Skotniczny, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-20T20:07:04Z
dc.date.available 2020-07-20T20:07:04Z
dc.date.submitted 2011-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174951
dc.subject.other bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna Polski, surowce energetyczne pl
dc.title Bezpieczeństwo energetyczne Polski - terminologia i aspekty prawne, stan obecny na tle innych krajów UE i perspektywy rozwoju. pl
dc.title.alternative Polish energy security - terminology and legal aspects, current situation compared to other EU countries and the prospects for development. pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The paper presents issues concerning energy security. Outlines the definition of the term as understood by the state to provide continuous power to meet the needs of final customers within a specified time, in required quantities and at affordable prices. Drew attention to the indicators approximating the energy situation of the country and the instruments by which the State seeks to ensure safety. Characterized the EU's energy policy since the establishment of the European Communities, by the accession treaties to liberalize energy markets in the early years of the twenty-first century. Brought closer to their own abilities Polish energy comparing them to the situation in EU member states. Describes the main types of energy with a clear division into conventional and renewable sources, on the occasion of extracting nuclear technology as a clean source of non-renewable energy. Finally the Polish energy policy plans for 2030 and discusses the outlook of specific energy consumption. Characterized also possible directions of development of energy sector in Poland, as well as technologies that can be very efficient in the future.In order to prepare the work was used the scientific literature, specialist magazines, web publishing and the current Polish law and EU. pl
dc.abstract.other W pracy zaprezentowano zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Nakreślono definicję terminu rozumianą jako zapewnienie przez państwa ciągłego zaspokajania potrzeb energetycznych odbiorców finalnych w określonym czasie, w potrzebnej ilości i po przystępnej cenie. Zwrócono uwagę na wskaźniki przybliżające sytuację energetyczną kraju oraz na instrumenty przez które państwo dąży do zapewnienia bezpieczeństwa . Scharakteryzowano unijną politykę energetyczną od powstania Wspólnot Europejskich, przez traktaty akcesyjne aż do liberalizacji rynków energii w pierwszych latach XXI wieku. Przybliżono własne możliwości energetyczne Polski porównując je do sytuacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Opisano główne rodzaje energii z przejrzystym podziałem na źródła konwencjonalne i odnawialne, przy okazji wyodrębniając technologie jądrową jako czyste źródło energii nieodnawialnej. Na koniec przedstawiono plany polskiej polityki energetycznej do 2030 r. i omówiono prognozy przedstawiające zużycie określonych nośników energii. Scharakteryzowano również możliwe kierunki rozwoju energetyki w Polsce, jak i technologie, które mogą się okazać bardzo wydajne w przyszłości.W celu przygotowania pracy posłużono się literaturą naukową, czasopismami specjalistycznymi, publikacjami internetowymi oraz aktualnymi przepisami prawnymi polskimi i unijnymi. pl
dc.subject.en energy resources, energy security, Polish energy policy, pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.reviewer Matczewski, Andrzej [SAP11016510] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-61385-63660 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy ekonomia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)