Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie narzędzi komunikowania internetowego w gminach województwa małopolskiego

pcg.skipToMenu

Wykorzystanie narzędzi komunikowania internetowego w gminach województwa małopolskiego

 


Wykorzystanie narzędzi komunikowania internetowego w gminach województwa małopolskiego


Krzysztof Nowak

Spis treści


  Wstęp


1. Determinizm technologiczny a komunikowanie społeczne

  1.1. Jak determinizm technologiczny wpływa na komunikowanie społeczne? Spór między jego zwolennikami i przeciwnikami

  1.2. Nowe vs.stare narzędzia komunikowania w cyfrowym świecie. Technologia Web 2.0

  1.3. Społeczeństwo sieciowe (sieci)

  1.4. Społeczeństwo informacyjne

  1.5. Zjawisko podziału (wykluczenia) cyfrowego

  1.6. Hiperlokalność jako jeden z przejawów wykorzystania internetowych technologii komunikowania

  1.7. E-demokracja (e-democracy), czyli elektroniczny wymiar współczesnej demokracji

  1.8. E-administracja (e-government), czyli elektroniczny wymiar współczesnej administracji publicznej

  1.9. Procesy komunikowania w gminie


2. Metodologia badań internetowych narzędzi komunikowania wykorzystywanych przez gminy województwa małopolskiego a czynniki atrakcyjności społeczno-ekonomicznej gmin

  2.1. Metodologia badań ilościowych narzędzi komunikowania internetowego

   2.1.1. Oficjalne portale internetowe gmin województwa małopolskiego. Płaszczyzny analizy, kategorie badawcze, wskaźniki i pytania badawcze

   2.1.2. Pozostałe narzędzia komunikowania internetowego w gminach województwa małopolskiego. Płaszczyzny analizy, kategorie badawcze, wskaźniki i pytania badawcze

  2.2. Metodologia badań ilościowych określających atrakcyjność społeczno-ekonomiczną gmin województwa małopolskiego

  2.3. Metodologia badań jakościowych wykorzystania internetowych narzędzi komunikowania w gminach województwa małopolskiego oraz dobór próby


3. Wykorzystanie internetowych narzędzi komunikowania w gminach województwa małopolskiego. Analiza danych ilościowych

  3.1. Oficjalne portale internetowe małopolskich gmin. Ogólna charakterystyka ich funkcjonalności i użyteczności

  3.2. Oficjalne portale internetowe gmin województwa małopolskiego. Szczegółowa analiza

   3.2.1. Strony główne (layout) portali

   3.2.2. Przystępność użytkowania portali

   3.2.3. Aktualności na portalach

   3.2.4. Inne zakładki portali

   3.2.5. Zgodność mobilna portali

   3.2.6. Odwiedzalność portali

  3.3. Pozostałe narzędzia komunikowania internetowego wykorzystywane w gminach województwa małopolskiego. Szczegółowa analiza

   3.3.1. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

   3.3.2. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP, ePUAP 2)

   3.3.3. Elektroniczny/cyfrowy urząd (e-Urząd/c-Urząd)

   3.3.4. System Informacji Przestrzennej (geoportal, portal mapowy)

   3.3.5. Media społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram oraz YouTube)

   3.3.6. Transmisje/relacje z posiedzeń rad gminy

   3.3.7. Gminna telewizja internetowa

   3.3.8. Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"

  3.4. Porównanie najbardziej i najmniej rozbudowanych oficjalnych portali internetowych z pozostałymi narzędziami komunikowania internetowego gmin województwa małopolskiego

  3.5. Zestawienie oficjalnych portali internetowych małopolskich gmin z cechami społeczno-ekonomicznymi tychże gmin. Podsumowanie wniosków z analizy danych ilościowych

  3.6. Zestawienie pozostałych narzędzi komunikowania internetowego małopolskich gmin z cechami społecznoekonomicznymi tychże gmin. Podsumowanie wniosków z analizy danych ilościowych


4. Wywiady pogłębione z przedstawicielami urzędów gmin odpowiedzialnymi za komunikowanie internetowe w gminach. Analiza danych jakościowych

  4.1. Internet jako narzędzie komunikowania gmin z mieszkańcami

  4.2. Facebook wiodącym kanałem komunikowania w gminach

  4.3. Wiek determinantem korzystania zinternetowych kanałów komunikowania

  4.4. ePUAP – usprawnienie czy utrudnienie komunikacji internetowej?

  4.5. BIP jako skuteczne narzędzie komunikowania internetowego

  4.6. Obowiązek elektronicznego obiegu dokumentów receptą na usprawnienie internetowej komunikacji samorządowej?

  4.7. Kontakt bezpośredni czy zdalny?


  Zakończenie

  Bibliografia


  Aneks