Jagiellonian University Repository

Problemy zarządzania rozwojem Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Problemy zarządzania rozwojem Krakowskiego Obszaru ...

Show full item record

dc.contributor.author Noworól, Aleksander [SAP11017578] pl
dc.date.accessioned 2015-11-26T14:39:20Z
dc.date.available 2015-11-26T14:39:20Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/17232
dc.language pol pl
dc.title Problemy zarządzania rozwojem Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego pl
dc.title.alternative Problems of management of the Krakow Metropolitan Area pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-74 pl
dc.abstract.pl Na tle sprzeczności charakteryzujących procesy metropolizacji artykuł przedstawia wyzwania związane z zarządzeniem rozwojem Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Uwzględnienie zmian w podejściu do polityki regionalnej i rosnącej roli partnerstw hybrydowych pozwala zarysować główne problemy i szanse związane z dialogiem społecznym jako narzędziem zarządzania rozwojem. pl
dc.abstract.en The paper presents challenges related to the management of development of the Krakow Metropolitan Area. Those challenges are described against inconsistencies characterizing of the processes of metropolization. Changes in understanding of a nature of the regional policy as well as a growing importance of hybrid partnerships, allow to present main problems and opportunities related to the social dialog, as a tool of the management of development. pl
dc.subject.pl zarządzanie terytorialne pl
dc.subject.pl metropolizacja pl
dc.subject.pl suburbanizacja pl
dc.subject.pl Krakowski Obszar Metropolitarny pl
dc.subject.en territorial management pl
dc.subject.en metropolization pl
dc.subject.en suburbanization pl
dc.subject.en Krakow Metropolitan Area pl
dc.description.number 1 (29) pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843968ZP.15.006.3436 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Noworól, Aleksander: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 11


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)