Jagiellonian University Repository

Instytucja Prezydenta w Konstytucji RP z 1997 r. w systemie organów państwowych.

pcg.skipToMenu

Instytucja Prezydenta w Konstytucji RP z 1997 r. w systemie organów państwowych.

Show full item record

dc.contributor.advisor Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.contributor.author Farot, Jan pl
dc.date.accessioned 2020-07-15T17:37:46Z
dc.date.available 2020-07-15T17:37:46Z
dc.date.submitted 2011-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172298
dc.language pol pl
dc.title Instytucja Prezydenta w Konstytucji RP z 1997 r. w systemie organów państwowych. pl
dc.title.alternative The institution of the President in the Constitution of 1997 in the system of state bodies. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca koncentruje się na omówieniu zagadnień dotyczących urzędu Prezydenta w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Opisano w niej sposób kształtowania się tej instytucji na przestrzeni lat od czasów II Rzeczypospolitej, poprzez kolejne konstytucje, aż do czasów współczesnych. W dalszych rozdziałach, czytelnikowi zostają przedstawione informacje na temat trybu wyboru, sprawowanych konstytucyjnie funkcji oraz miejsca tego urzędu w państwie jako jednego z organów władzy wykonawczej. Opisano także kompetencje w stosunku do Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także sądów i Trybunałów. Ostatnim omawianym zagadnieniem jest kwestia odpowiedzialności politycznej i konstytucyjnej, problem stosowania prerogatyw oraz tryb postępowania przed Trybunałem Stanu. pl
dc.abstract.en This work is focused on discussing issues relating to the office of President of the Polish Constitution of 1997. Describes the way of forming this institution over the years since the Second Republic, through successive constitutions, until modern times. In later chapters, the reader will be provided information on selecting mode, constitutional functions and places in the country as one of the organs of executive power. Also describes the competences in relation to the Sejm, Senate, Council of Ministers, the Polish National Bank, the National Broadcasting Council, as well as courts and tribunals. The last questions are the present political and constitutional responsibility, issues about using the prerogatives and procedures before the State Tribunal. pl
dc.subject.pl prezydent, głowa państwa, kompetencje, funkcje pl
dc.subject.en president, head of State, competences, functions pl
dc.contributor.reviewer Kulig, Andrzej [SAP11013098] pl
dc.contributor.reviewer Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-58170-69743 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)