Jagiellonian University Repository

Polacy w kościele grekokatolickim w II Rzeczypospolitej Polskiej

pcg.skipToMenu

Polacy w kościele grekokatolickim w II Rzeczypospolitej Polskiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Grott, Bogumił [SAP11006089] pl
dc.contributor.author Snoch, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:38:14Z
dc.date.available 2020-07-14T21:38:14Z
dc.date.submitted 2011-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171624
dc.subject.other kościół grekokatolicki, metropolita Andrzej Szeptycki, Polak Greko-katolik, ukrainizacja kościoła grekokatolickiego pl
dc.title Polacy w kościele grekokatolickim w II Rzeczypospolitej Polskiej pl
dc.title.alternative Poles in Greek Catholic church in the Second Polish Republic pl
dc.type master pl
dc.abstract.en A master's thesis is to show the situation of Poles in the Greek Catholic church, and of their fate in the second Polish Republic. It consists of five chapters, which were to help in answering the fundamental question posed in the introduction: how Poles were becoming discriminated in the Greek Catholic church? The first chapter refers very briefly history of union. It focused attention on several key moments, such as signing a union, divisions among the people after the union came into life, the emancipation of the Greek Catholic church under control of the Polish authorities during the Partitions. Separate section presents the role of Cossacks in fight against the influence of Uniate church. On this occasion we highlighted the emerging phenomenon of hatred between the two centers of the national consciousness of Ukrainians. In this part the historical method was used. The purpose of second chapter was to introduce themes of national division. It explains common terms. In addition, this part is to discuss specifics of Ukrainian nationalism with special regards to its radical variants constructed by Dmytro Dontsov. The third chapter in details refers two censuses that took place in the interwar period supplemented by simple text headers. The aim of the this part of the study was to characterize the attitudes of both sides of the conflict (Ukrainian and Polish Greek Catholics). The fourth chapter is devoted to the magazine titled: Greco-Catholic Pole with a slope of nationalism, centered around a discriminated group. This chapter uses language analysis and description of the journal content. The final chapter focuses entirely on the person of Metropolitan Sheptytsky and shows his attitude on Greek Catholic Poles. It takes into account the political changes that have occurred since the beginning of his tenure, until his death in 1944. pl
dc.abstract.other Praca porusza temat dotyczący miejsca Polaków w kościele grekokatolickim oraz ich losów w II Rzeczypospolitej Polskiej. Składa się z pięciu rozdziałów, które miały pomóc w odpowiedzeniu na podstawowe pytanie, postawione we wstępie: jak doszło do zepchnięcia Polaków na margines życia religijnego w kościele grekokatolickim? Pierwszy rozdział jest bardzo skrótowym przedstawieniem dziejów unii. Skupiono uwagę na kilku kluczowych momentach, takich jak podpisanie unii, podziały ludności po wprowadzeniu jej w życie, emancypacja kościoła greckokatolickiego spod kontroli władz polskich podczas zaborów. W osobnym podrozdziale przedstawiono rolę Kozaczyzny w zwalczaniu wpływów cerkwi unickiej. Przy tej okazji podkreślono fenomen nienawiści rodzącej się pomiędzy tymi dwoma ośrodkami świadomości narodowej Ukraińców. W tej części pracy użyto metodę historyczną, relacjonując chronologicznie ciągi istotnych wydarzeń. Drugi rozdział miał za zadanie wprowadzenie w tematykę podziałów narodowych. Wyjaśniono w nim najczęściej używane pojęcia. Ponadto w tej części znajduje się omówienie specyfiki nacjonalizmu ukraińskiego z uwzględnieniem jego radykalnej odmiany skonstruowanej przez Dmytro Doncowa. W trzecim rozdziale zreferowano przebieg i wyniki dwóch spisów powszechnych, jakie odbyły się w dwudziestoleciu międzywojennym. Tekst uzupełniono prostymi tabelkami, które pozwalają łatwiej zorientować się w sytuacji demograficznej II Rzeczypospolitej. W końcowej części pracy podjęto próbę scharakteryzowania postaw obu stron konfliktu (ukraińskich i polskich grekokatolików). Rozdział czwarty poświęcony został czasopismu pt: Polak Greko-katolik o nachyleniu nacjonalistycznym, skupionym wokół dyskryminowanej grupy. Podjęto tam próbę przybliżenia poglądów, obaw i problemów Polaków grekokatolików lat trzydziestych. Wykorzystano w nim analizę języka periodyku oraz opis zawartych treści. Ostatni rozdział w całości skupia się na osobie metropolity Szeptyckiego i pokazuje jego nastawienie do Polaków grekokatolików. Uwzględniono w nim przemiany polityczne, jakie zaszły od początku jego urzędowania, aż do śmierci w 1944 roku. pl
dc.subject.en Greek Catholic church, Metropolitan Andrew Sheptytsky, Pole Greek-Catholic, nationalization in Greek Catholic church pl
dc.contributor.reviewer Łętocha, Rafał [SAP11017675] pl
dc.contributor.reviewer Grott, Bogumił [SAP11006089] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-57231-36676 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy religioznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)