Jagiellonian University Repository

Białko C-reaktywne (CRP) i jego rola w różnicowaniu infekcji

pcg.skipToMenu

Białko C-reaktywne (CRP) i jego rola w różnicowaniu infekcji

Show full item record

dc.contributor.advisor Rogatko, Iwona [SAP20001332] pl
dc.contributor.author Druzgała, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:30:08Z
dc.date.available 2020-07-14T21:30:08Z
dc.date.submitted 2011-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171497
dc.subject.other białko C-reaktywne, różnicowanie infekcji pl
dc.title Białko C-reaktywne (CRP) i jego rola w różnicowaniu infekcji pl
dc.title.alternative C-reactive protein (CRP) and its role in differentiation of infection pl
dc.type master pl
dc.abstract.en Through the effective functioning of the immune component of the human body can defend itself against pathogens. However, when the natural defense fails, the system seeks to eliminate the infectious agent and repair any damage for example using the so-called acute phase reaction, which is characterized by increased synthesis of acute phase proteins such as C-reactive protein.CRP protein is an important but also non-specific acute phase indicator. The determination of this parameter is commonly used in clinical practice because of the short measurement time, cheap and readily available test kits as well as its high stability in both plasma and serum. Depending on the level of CRP in blood can be inferred about the type of infectious agent, "attacking" the body. The increase in the concentration of C-reactive protein occurs in many other clinical conditions not associated with infection such as inflammation, autoimmune diseases, mechanical or thermal trauma, during the development of cancer and as a result of ischemia leading to tissue necrosis, and after surgery. In some cases, this limits the diagnostic usefulness of this parameter as a self-determination. It is therefore recommended to parallel measurements of the concentration of other acute phase's proteins and inflammatory mediators and to perform serial determinations of CRP to capture the dynamics of the concentration of this protein in particular for monitoring the effectiveness of antibiotic therapy, and neonatal sepsis in the state. Measurement of C-reactive protein were also used in the diagnosis and monitoring the course of inflammatory diseases (rheumatoid arthritis inflamed, degenerative joint disease), cardiovascular events, cancer and the control effectiveness of therapy. Besides the possibility of determining the concentrations of acute phase's proteins modern laboratory diagnostics have other indicators that are useful in determining thetype of pathogenic microorganism. Unfortunately, some of these parameters are oftencharacterized by insufficient specificity. It was shown that significant changes in the value of designations such as pH or leukocytosis Biernacki does not correlate with increased levels of inflammatory cytokines in the early stages of infection, while the slowreturn to baseline values after cessation of the stimulus prevents damaging in many cases their use to assess the effectiveness of therapy introduced. In addition to the changes of these indicators, it comes in many states, both physiological and pathological processes that can not be linked to the occurrence of infection. Therefore, they fulfill the function of a subsidiary and are replaced by ratios of greater sensitivity and specificity to help in making accurate and rapid clinical decision making. For these parameters we can now include procalcitonin, which is considered a sensitive indicator of severe bacterial sepsis and its rapid increase in the blood is determined in the first hours of infection. For this reason, procalciton has become a marker in particularly recommended in the diagnosis of neonatal sepsis and the control period ofpatients after surgery, in whom infectious complications occurred. pl
dc.abstract.other Za pośrednictwem sprawnie działających komponent układu immunologicznego organizm człowieka potrafi bronić się przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Jednak w przypadku gdy naturalna obrona zawodzi, ustrój dąży do wyeliminowania czynnika zakaźnego i naprawy ewentualnych uszkodzeń między innymi przy pomocy tzw. reakcji ostrofazowej, która charakteryzuje się wzrostem syntezy białek ostrej fazy np. białka C-reaktywnego. Białko CRP to ważny ale zarazem nieswoisty wskaźnik ostrej fazy. Oznaczenia tego parametru są powszechnie wykorzystywane w praktyce klinicznej między innymi ze względu na krótki czas pomiaru, tanie i łatwo dostępne zestawy testowe oraz jego dużą stabilność zarówno w osoczu jak i surowicy. W zależności od poziomu CRP we krwi pacjenta można wnioskować o typie czynnika infekcyjnego" atakującego" organizm. Do wzrostu stężenia białka C-reaktywnego dochodzi także w wielu innych stanach klinicznych nie związanych z infekcją np. w stanach zapalnych, chorobach autoimmunizacyjnych, urazach mechanicznych bądź termicznych, w trakcie rozwoju nowotworów oraz na skutek niedokrwienia tkanek prowadzącego do zmian martwiczych, oraz po zabiegach operacyjnych. W niektórych przypadkach ogranicza to przydatność diagnostyczną tego parametru jako samodzielnego oznaczenia. Dlatego też rekomenduje się równoległe pomiary stężeń innych białek ostrofazowych lub/i mediatorów zapalenia a także wykonywanie seryjnych oznaczeń CRP mających na celu uchwycenie dynamiki zmian stężenia tego białka szczególnie w przypadku monitorowania skuteczności terapii antybiotykowej oraz u noworodków w stanie sepsy. Pomiary stężenia białkaC-reaktywnego znalazły również zastosowanie w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu schorzeń zapalnych (reumatoidalne zapalnie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów), stanów przedzawałowych, nowotworów oraz kontroli skuteczności stosowanej terapii.Poza możliwością oznaczania stężeń białek ostrej fazy współczesna diagnostyka laboratoryjna dysponuje innymi wskaźnikami, które są przydatne w określaniu typu drobnoustroju chorobotwórczego. Niestety niektóre z tych parametrów charakteryzuje często niewystarczająca swoistość. Wykazano, że istotne zmiany wartości oznaczeń takich jak odczyn Biernackiego czy leukocytoza nie korelują ze wzrostem poziomu cytokin zapalnych we wczesnym okresie infekcji, jednocześnie ich powolny powrót do wartości podstawowych po zaprzestaniu działania bodźca uszkadzającego uniemożliwia w wielu przypadkach ich wykorzystanie w celu oceny skuteczności wprowadzonej terapii. Ponadto do zmian wartości tych wskaźników dochodzi w wielu stanach zarówno fizjologicznych, jak i patologicznych, które mogą nie być powiązane z wystąpieniem infekcji. Dlatego też spełniają one obecnie funkcję pomocniczą i są zastępowane przez wskaźniki o większej czułości i swoistości pomocne w podjęciu trafnej i szybkiej decyzji klinicznej.Do takich parametrów możemy obecnie zaliczyć prokalcytoninę, która uznawana jest za czuły wskaźnik ciężkich posocznic bakteryjnych a jej szybki wzrost we krwi jest oznaczany już w pierwszych godzinach trwania zakażenia. Z tego względu prokalcytonina stała się markerem szczególnie polecanym w diagnostyce sepsy okresu neonatalnego oraz kontroli stanu pacjentów po zabiegach operacyjnych, u których doszło do powikłań infekcyjnych. pl
dc.subject.en C-reactive protein, differentiation of infection pl
dc.contributor.reviewer Sztefko, Krystyna [SAP20001095] pl
dc.contributor.reviewer Rogatko, Iwona [SAP20001332] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-57099-61163 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy analityka medyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)