Jagiellonian University Repository

Wpływ konfliktu na efektywność pracy pracowników na przykładzie firmy "ABC"

pcg.skipToMenu

Wpływ konfliktu na efektywność pracy pracowników na przykładzie firmy "ABC"

Show full item record

dc.contributor.advisor Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.contributor.author Cygan, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:29:49Z
dc.date.available 2020-07-14T21:29:49Z
dc.date.submitted 2011-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171492
dc.subject.other efektywność – konflikt – organizacja – praca – zarządzanie pl
dc.title Wpływ konfliktu na efektywność pracy pracowników na przykładzie firmy "ABC" pl
dc.title.alternative The impact of conflict on the effectiveness of workers on the example of the company "ABC" pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.en The purpose of this study was to examine the impact of conflict on the work efficiency of employees. Analyses were based on the literature and clinical situation of the company "ABC". Conflict is a difficult situation as stressful. Moreover it is inevitable. Efficiency depends on many factors, such as a job satisfaction, good communication and competence of employees. The biggest impact on a job satisfaction of employees generates the possibility to influence on decision-making, self-fulfillment and sense of fulfillment. The research company suggests that the relationship between a job satisfaction and its effects (100% of respondents). 91% of respondents noted the impact of the atmosphere in the workplace on work efficiency. Half of the opinion was that the conflict adversely affects the work done. 67% of respondents pays attention, to a greater extent, to the conflict which takes place in the workplace than to tasks, and some people are discouraged to work due to a conflict occurring. Poorly managed conflict affects employees and may adversely affect the atmosphere, commitment, motivation and work efficiency of employees. pl
dc.abstract.other Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu konfliktu na efektywność pracy pracowników. Analizy zostały oparte na literaturze i badaniach sytuacji firmy „ABC”. Konflikt jest sytuacją trudną, stresogenną i jest nieunikniony. Efektywność pracy zależy od wielu czynników, tj. zadowolenia z pracy, dobrej komunikacji i kompetencji pracowników. Największy wpływ na zadowolenie z pracy generuje możliwość wpływania pracownikówna podejmowane decyzje, samorealizacja i poczucie spełnienia. Przeprowadzone badaniaw firmie wskazują na zależność między zadowoleniem z pracy a jej efektami (100% ankietowanych). 91 % badanych zauważyło wpływ atmosfery w miejscu pracy na efektywność pracy. Połowa uważa, że konflikt negatywnie wpływa na wykonywaną pracę. 67% badanych w większym stopniu poświęca się konfliktowi jaki ma miejscew miejscu pracy niż zadaniom, a część osób zniechęca się do pracy w wyniku zaistniałego konfliktu. Źle przeprowadzone zarządzanie konfliktem wpływa na pracowników i może wpływać negatywnie na atmosferę, zaangażowanie, motywację oraz efektywność pracy pracowników. pl
dc.subject.en efficiency – conflict – organization – working – management pl
dc.contributor.reviewer Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.contributor.reviewer Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-57094-98707 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie personelem pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)