Jagiellonian University Repository

Nastolatek w sieci - obserwacja uczestnicząca dziecka jako użytkownika Internetu (Case study)

pcg.skipToMenu

Nastolatek w sieci - obserwacja uczestnicząca dziecka jako użytkownika Internetu (Case study)

Show full item record

dc.contributor.advisor Hess, Agnieszka [SAP11117384] pl
dc.contributor.author Iwaćkowska, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:29:08Z
dc.date.available 2020-07-14T21:29:08Z
dc.date.submitted 2011-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171481
dc.subject.other dziecko, Internet, użytkownik, obserwacja, wpływ pl
dc.title Nastolatek w sieci - obserwacja uczestnicząca dziecka jako użytkownika Internetu (Case study) pl
dc.title.alternative The Teenager on the Net - The Participant Observation of Child's Behaviour as the Internet User (Case study) pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to present children aged 12 – 15 as the active Internet users and the ways they use the Net, as well other mass media. The thesis aims to also shows the functioning mechanisms of the Internet in developing Information Society, which children are important part of, as representatives of contemporary mass media generation.The first chapter is devoted to explain of general definition of the Internet as media used by children to searching informations, to education and as a source of entertainment, its characteristics attributes, as well to put forward potential advantages and threats. The subject of the second chapter is attempt to present child as consumer and recipient of medias offer. Moreover, it characterized stages of it social development, especially take into consideration of adolescence period. Worth mentioning is the fact, that use of New media, it content is first of all conditioned by period of current childs life. In this part also describes, how upbringing and environment affected on children and the mould of its personality and interest, also media offer.The most important research base in this thesis, is trail to present child as a user of mass media – especially Internet – comparison of the habits of its use, by the habits of my siblings with their peers and indicate the similarities and differences between them. Furthermore, it included methodological assumptions of research, that were conducted in two stages of my own studies, take the advantage of two methods called: Case study, to be more specific is “participation observation” and questionnaire. The subject of studies was my twelve sister Kinga, my fifteen brother Kacper and their peers of class. The Participation Observation of my sibling enabled me too look precisely into their daily schedule, which helped me to prove, that the media, especially Internet, breaks it down and that it has a most influence on a child free time. The questionnaire was the background for Case study, allowing to known habits of using the Net of my siblings peers and to compare it with my sister’s and brother’s habits, all in all to prove, that children are active Internet users, which come up in regularly. pl
dc.abstract.other Celem niniejszej pracy jest przedstawienie dzieci w wieku 12 – 15 lat jako aktywnych użytkowników Internetu oraz sposobów, w jakie korzystają zarówno z zasobów globalnej sieci, jak również pozostałych mediów. Praca ma również na celu przybliżyć mechanizmy funkcjonowania Internetu w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym, którego ważnymi członkami, jako przedstawicieli współczesnego pokolenia medialnego są właśnie dzieci. Rozdział I pracy poświęcony jest wyjaśnieniu ogólnej definicji Internetu, jako medium wykorzystywanego przez dziecko głównie do poszukiwania informacji, edukacji oraz jako źródła rozrywki, jego charakterystycznych cech, jak również przybliżeniu potencjalnych korzyści oraz zagrożeń mu przypisywanych. Tematem rozważań drugiego rozdziału jest natomiast próba przedstawienia dziecka jako konsumenta i odbiorcę oferty mediów. Scharakteryzowano poszczególne etapy jego społecznego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dorastania. Korzystanie z nowych mediów, a przede wszystkim treści, jakich dziecko w nich poszukuje, uwarunkowane są bowiem w głównej mierze etapem życia, na jakim się ono znajduje. Opisano także wpływ wychowania i otoczenia, które w znacznym stopniu warunkują kształtowanie się jego osobowości i zainteresowań także ofertą mediów.Najważniejszą podstawą badawczą w niniejszej pracy jest próba przedstawienia dziecka jako użytkownika mediów, głównie Internetu, porównanie nawyków jego użytkowania przez moje rodzeństwo z przyzwyczajeniami ich rówieśników oraz wskazanie tego, co jest w nich zbieżne, a co odstaje. Szczegółowo omówiono założenia metodologiczne badań własnych, które przeprowadzono dwóch etapach, przy pomocy dwóch różnych metod badawczych, mianowicie Case study, a dokładniej obserwacja uczestnicząca i ankieta. Przedmiotem badań była moja 12-letnia siostra Kinga, mój 15-letni brat Kacper oraz rówieśnicy z ich klas. Obserwacja uczestnicząca mojego rodzeństwa umożliwiła dokładnie przyjrzeć się układowi ich planu dnia i wykazać, że użytkowanie mediów, szczególnie Internetu łamie go i wywiera wpływ na wolny czas dziecka. Ankieta stanowiła natomiast tło dla badań Case study, umożliwiając poznanie nawyków użytkowania sieci przez rówieśników mojego rodzeństwa i porównanie ich z przyzwyczajeniami mojego brata i siostry, a także wykazać, że dzieci są aktywnymi użytkownikami Internetu, do którego sięgają regularnie. pl
dc.subject.en child, Interent, user, observation, influence pl
dc.contributor.reviewer Magoska, Maria [SAP11016924] pl
dc.contributor.reviewer Hess, Agnieszka [SAP11117384] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-57083-119761 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)