Jagiellonian University Repository

Grody typu biskupińskiego i przyczyny ich upadku.

pcg.skipToMenu

Grody typu biskupińskiego i przyczyny ich upadku.

Show full item record

dc.contributor.advisor Blajer, Wojciech [SAP11010466] pl
dc.contributor.author Szydłowski, Bartłomiej pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:27:53Z
dc.date.available 2020-07-14T21:27:53Z
dc.date.submitted 2011-06-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171461
dc.subject.other BiskupinGrodyKultura Łużycka pl
dc.title Grody typu biskupińskiego i przyczyny ich upadku. pl
dc.title.alternative The Biskupin –type strongholds and the reasons of their fall. pl
dc.type master pl
dc.abstract.en This dissertation consists of six chapters. In the introduction, which precedes the first chapter, I tried to outline in brief the topic I’m going to write about. The first chapter presents the introduction to a broader analysis of the problem and it consists of seven subchapters which subsequently describe: the genesis and the purpose of the work, the topic and the problem and also the thesis submitted in the dissertation. There are three subchapters concerning the sources used, methodology chosen and the description how this dissertation was constructed.In the second chapter I will try to explain the most important terms that should be specified at the very beginning. The explanation will allow the reader to understand fully all processes described in following chapters. I tried to choose the most important, in my opinion, terms.The third chapter is a peculiar historical introduction to the topic of this work – I describe the history of the exploration and the explorers of Biskupin strongholds, who have worked on this archeological site since 1933. The short subchapter to this part of work brings us closer to another important place, namely Biskupin cemetery in Gąsawa. In the whole chapter I will pay special attention to the kind of research conducted in the Biskupin stronghold and its final condition which we can see today.The fourth chapter, the broadest one and entitled ‘Social and economical conditions’, refers to the broad geophysical characteristics, the technology of completion but also the look and functions of the Biskupin stronghold . In this chapter I will try to describe not only various functions but also the importance of Biskupin-type strongholds and their influence on cultural changes at the turn of the Bronze and Iron Ages both in Poland and in Europe. This will be done not only on the example of the Biskupin stronghold but also on the example of the other settlement units, discovered and explored by archeologists in our country.Although short and laconic, the most important chapter of this work is undoubtedly the fifth chapter, which directly refers to the title of this work, namely the theory of decline of the Lusatian culture strongholds on of the Biskupin type. In this chapter I will try to prove the thesis and make conclusions. The conclusions – the last, sixth chapter of the work. It contains the most important conclusions resulting from the facts in the all remaining chapters. The last but not least is the summary of my work. pl
dc.abstract.other Praca ta składa się z sześciu rozdziałów. We wstępie, poprzedzającym pierwszy rozdział, starałem się nakreślić pokrótce tematykę, którą mam zamiar poruszyć dalej. Pierwszy rozdział przedstawia natomiast wprowadzenie do szerszej analizy problemu i składa się z siedmiu podrozdziałów, w których po kolei omawiane są: geneza i cel pracy, przedmiot i problem pracy, zakres omawiania tego problemu oraz postawiona w pracy teza. Na koniec rozdziału pierwszego znajdują się trzy podrozdziały dotyczące wykorzystanych tu źródeł, wybranej metodologii oraz omówienie konstrukcji pracy. W rozdziale drugim postaram się omówić najważniejsze terminy, które wymagają dookreślenia już na samym początku pracy. Ich wyjaśnienie pozwoli na pełniejsze zrozumienie wszystkich procesów opisywanych w kolejnych rozdziałach. Do tego spisu starałem się wybrać najważniejsze moim zdaniem pojęcia.Rozdział trzeci to swoiste historyczne wprowadzenie do tematyki pracy – opisuję w nim dzieje badań i badaczy Biskupina, którzy od 1933 roku pracują na tym stanowisku archeologicznym. Krótki podrozdział do tej części pracy przybliża nam również inne ważne miejsce, czyli biskupińskie cmentarzysko w Gąsawie. W całym tym rozdziale będę też zwracał uwagę na rodzaje badań prowadzonych w grodzie biskupińskim i końcowy ich stan, z którym spotykamy się dziś.Rozdział czwarty – najobszerniejszy w tej pracy, zatytułowany „Uwarunkowania społeczno-gospodarcze” – podejmuje bardzo szeroko charakterystykę geofizyczną, techniki wykonania oraz sam wygląd i funkcje osady obronnej w Biskupinie. Oprócz różnorodnych funkcji w tym rozdziale pracy postaram się również przybliżyć rolę grodów typu biskupińskiego oraz wpływ jaki odcisnęły one na przemiany kulturowe w Polsce przełomu epoki brązu i żelaza, a nawet w całej Europie. Te funkcje i role omawiane będą już nie tylko na podstawie grodu w Biskupinie, ale również innych jednostek osadniczych, które zostały odkryte i zbadane przez archeologów na terenie naszego kraju.Najważniejszym, choć krótkim i zwięzłym, rozdziałem tej pracy jest bez wątpienia rozdział piąty, który odnosi się bezpośrednio do tytułu tej pracy – czyli teorii upadku grodów kultury łużyckiej na naszych terenach. W rozdziale tym będę się starał udowodnić postawioną wcześniej tezę i stworzyć pole do wyciągnięcia wniosków.Wnioski z pracy – to ostatni już, szósty rozdział tej pracy. W tym miejscu zostaną opisane najważniejsze konkluzje wynikające z faktów zawartych we wszystkich pozostałych rozdziałach. Jako ostatnie znajdzie się w tej pracy zakończenie, w którym podsumuję pracę. Wszystkie źródła, z których będę tu korzystał, opisane są w bibliografii. W spisie zdjęć i rysunków odnajdziemy podrozdziały i strony, w których znalazły się ilustracje do pracy. pl
dc.subject.en Strongholds\nBiskupin\nLusatian culture pl
dc.contributor.reviewer Sobczyk, Krzysztof [SAP11010777] pl
dc.contributor.reviewer Blajer, Wojciech [SAP11010466] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-57062-68945 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.fieldofstudy cywilizacje starożytne świata pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)