Jagiellonian University Repository

Obraz kultury francuskiej w dawnej Polsce na wybranych przykładach.

pcg.skipToMenu

Obraz kultury francuskiej w dawnej Polsce na wybranych przykładach.

Show full item record

dc.contributor.advisor Walecki, Wacław [SAP11006555] pl
dc.contributor.author Chwałkowska-Figiel, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:27:30Z
dc.date.available 2020-07-14T21:27:30Z
dc.date.submitted 2011-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171455
dc.language pol pl
dc.title Obraz kultury francuskiej w dawnej Polsce na wybranych przykładach. pl
dc.title.alternative Image of French culture in the old Poland on selected examples pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Obyczaje i kultura Sarmatów, ich dom i pałac, ucztowanie i kobiety, a także spojrzenie na życie społeczne, polityczne i religijne w zestawieniu z korespondującą kulturą francuską jest przedmiotem rozważań w moje pracy. Polska i Francja pozostawały w jednym kręgu kulturowym – kulturze basenu Morza Śródziemnego, który miał wówczas różne odmiany. Celem pracy jest także porównanie obydwóch kultur, wskazanie ich różnic, które spowodowane były specyficznymi problemami Polski związanymi z zapaścią i utratą niepodległości, ale także zwrócenie uwagi na liczne wpływy z Wersalu na obyczaje staropolskie. Wiek XVII w Polsce to przede wszystkim powierzchowne wpływy z Francji na modę, kuchnię i obyczaje. Brak jednak pogłębienia myślowego, które we Francji zwiastowało już nadejście oświecenia. Państwo Ludwika XIV to kraj liczący się na arenie międzynarodowej, nowoczesny i rozwijający się, z silną, absolutną władzą króla i ograniczonej roli Kościoła katolickiego. Natomiast Polska okopywała się w mentalności feudalnej, w której Sarmata dbał o swoje przywileje i prawa, a tym samym doprowadzał do pogrążenia i upadku państwa.Drogi mentalności polskiej i francuskiej XVIII w. rozchodzą się. Percepcja oświecenia w Polsce jest naskórkowa. Dotyczy ona przede wszystkim sztuki i nauki. Warunki historyczne i polityczne to: nieprzezwyciężona refeudalizacja, czyli poddaństwo chłopów i pańszczyzna, brak rozwoju miast i mieszczaństwa oraz agresywna polityka Rosji, Prus i Austrii. Uwarunkowania te sprawiły, że patriotyzm polski tak w XVII jak i XVIII w. był zabarwiony ksenofobicznie. Katolicyzm stał się podstawą ideologii państwowej, co zostało wzmocnione faktem, że Rosja była prawosławna, a Prusy protestanckie. Sprawy wyznaniowe łatwo przekładają się na kształt patriotyzmu i ogólnego myślenia politycznego. Konfederacja barska była kwintesencją Sarmatyzmu społecznego, politycznego i religijnego. Dlatego też percepcje oświeceniowe, które dominują wówczas we Francji, w Polsce są powierzchowne i wybiórcze.Stosunek szlachty do Francji, jej kultury i obyczajów cechowało stałe przeplatanie się nowinek z nieufnością do tego, co obce. Przeświadczenie Polaków o wyjątkowości ustroju w ówczesnej Europie sprawiło, iż monarchę nieustannie podejrzewano o dążenia do osiągnięcia władzy absolutnej, która odebrałaby wszystkie prawa i przywileje Sarmatom, a tym samym była ona władzą Ludwików. Wszystkie próby zmniejszenia, czy odebrania przywilejów szlacheckich, wywodziły się ich zdaniem z zamiłowania do cudzoziemszczyzny. Podstawą ideologii sarmackiej był kult wolności, dlatego też wszelkie koncepcje zmierzające do reform i wzmocnienia władzy, rozpatrywano w kontekście innych krajów europejskich, w tym głównie Francji. pl
dc.abstract.en In imitation of the ancient writers, Polish chroniclers to define areas also include lands of the Old Republic, a name often used Sarmacja, descended from the legendary Sarmatians. Thus, in the sixteenth century, popularized the view of Sarmatian origin of the Slavs. Attributed to the many valuable qualities: bravery, courage and fidelity. Polish nobles willingly relied on their Sarmatian origin. So it was Sarmatian myth of the nobility, by which developed into a proper to megalomania. Sarmatian nobleman guard symbolized the traditions and native culture, defending their freedom, patriotism, chivalry landowner linking of devotional piety, and yet it is synonymous with backwardness, conservatism, xenophobia, warcholstwa and devotion.Sun King was the longest reigning monarch in Europe. Under his supervision France Presidency of the cultural and customary in Europe. Louis XIV became the symbol of ponadprzeciętności, the majesty of royal court life elevated above mediocrity, libertinism, absolutism, the tyrant who loves theater and women, and especially the size of France.Marianne, a symbol of a woman leading the nation to fight in the great French Revolution, born on the philosophy of the great thinkers of the Enlightenment French dogma of science, secularization of life, the crisis of feudalism and absolute power.Customs and culture of the Sarmatians, their house and palace, feasting and women, and also look at the social, political and religious in comparison with a corresponding French culture is being considered by my work. Poland and France were in a cultural environment - the culture of the Mediterranean, which was then subject to variation. Aim of this study is to compare the two cultures, showing their differences, which were caused by specific problems related to the Polish collapse and loss of independence, but also draw attention to the numerous influences from Versailles to the old Polish customs. pl
dc.subject.pl sarmata, francja, XVII wiek, XVIII wiek, Ludwik XIV pl
dc.subject.en Sarmatian, France, the seventeenth century, eighteenth century, Louis XIV pl
dc.contributor.reviewer Borowski, Andrzej [SAP11005413] pl
dc.contributor.reviewer Walecki, Wacław [SAP11006555] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-57056-19611 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)